44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

Khóa học Java nâng cao – Miễn phí

khoá học Java nâng cao

Khóa học Java nâng cao – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java.
 • Có thể lập trình quản lý cơ sở dữ liệu.
 • Viết được phần mềm quản lý (liên quan đến cơ sở dữ liệu) cho khách hàng.
 • Dễ dàng tiến tới lập trình trên Android.

Nội dung của khóa học

 • Java Nâng Cao 01 Hàm equals và hashCode trong Class
 • Java Nâng Cao 02 So sánh 2 đối tượng
 • Java Nâng Cao 03 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Java Nâng Cao 04 List – Arraylist1
 • Java Nâng Cao 05 – List – LinkedList
 • Java Nâng Cao 06 – List – Vector
 • Java Nâng Cao 07 Sắp xếp các phần tử trong List
 • Java Nâng Cao 08 Comparable trong Java
 • Java Nâng Cao 09 Comparator trong Java
 • Java Nâng Cao 10 Iterator trong Java
 • Java Nâng Cao 36 – Sắp xếp theo nhiều tiêu chí
 • Section 02: Set, Map, StringBuilder
 • Java Nâng Cao 11 Set – HashSet
 • Java Nâng Cao 12 Set – LinkedHashSet
 • Java Nâng Cao 13 Set – TreeSet
 • Java Nâng Cao 14 Queue – LinkedList
 • Java Nâng Cao 15 Map – HashMap
 • Java Nâng Cao 16 – Map – TreeMap
 • Java Nâng Cao 17 StringBuilder và StringBuffer
 • Section 03: JDBC SQL
 • Java Nâng Cao 18 – JDBC trong Java
 • Java Nâng Cao 19 – Kết nối JDBC với MySql Server
 • Java Nâng Cao 20 – Kết nối JDBC với Oracle
 • Java Nâng Cao 21 – Kết nối JDBC với MS SQL
 • Java Nâng Cao 22 – JDBC Statements và ResultSet
 • Java Nâng Cao 23 – SELECT WHERE Statement JDBC
 • Java Nâng Cao 24 – CREATE, DROP Statement JDBC
 • Java Nâng Cao 25 – INSERT, UPDATE, DELETE Statement JDBC
 • Java Nâng Cao 26 – PrepareStatement JDBC
 • Java Nâng Cao 27 – SELECT, UPDATE, DELETE PrepareStatement JDBC
 • Java Nâng Cao 28 – JDBC Transaction
 • Java Nâng Cao 29 – Batch Processing JDBC
 • Java Nâng Cao 30 – ResultSetMetaData JDBC
 • Java Nâng Cao 31 – DatabaseMetaData JDBC
 • Java Nâng Cao 32 – Lưu File vào trong Database JDBC
 • Java Nâng Cao 33 – Đọc file từ Database JDBC
 • Java Nâng Cao 34 – CallableStatement JDBC
 • Java Nâng Cao 35 – Rowset JDBC

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Đinh Đức Cường

giảng viên Đinh Đức Cường

Đánh giá của học viên tại Java nâng cao

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Java nâng cao – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button