3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

[Chia sẻ] Khóa học lập trình android cơ bản đến nâng cao – Miễn phí

khoá học khoá học lập trình android cơ bản đến nâng cao

[Chia sẻ] Khóa học lập trình android cơ bản đến nâng cao – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Giúp các bạn nắm bắt được hầu hết kiến thức Android từ cơ bản cho tới nâng cao
 • Xây dựng được nhiều ứng dụng Android thực tế
 • Có thể tìm hiểu và nắm bắt các kiến thức mới về Android

Nội dung của khóa học

 • Chương I : Tổng quan về Android
 • Bài 1 : Giới thiệu về hệ điều hành android
 • Bài 2 : Cấu hình máy tính & Hướng dẫn download và cài đặt Android Studio phiên bản mới nhất
 • Bài 3 : Tìm hiểu cấu trúc thư mục trong android
 • Bài 4 : Chạy ứng dụng Android đầu tiên
 • Chương II : Hệ thống Layout và View trong android
 • Bài 5 : Tổng quan về Layout và View trong android
 • Bài 6: Hướng dẫn sử dụng LinearLayout 13 phút
 • Bài 6.1: Hướng dẫn sử dụng LinearLayout (tiếp theo)
 • Bài 7 : Hướng dẫn sử dụng RelativeLayout
 • Bài 7.1: Hướng dẫn sử dụng RelativeLayout (tiếp theo)
 • Bài 8 : Hướng dẫn sử dụng FrameLayout
 • Bài 8.1 : Hướng dẫn sử dụng FrameLayout (tiếp theo)
 • Bài 9 : Hướng dẫn sử dụng GridLayout
 • Bài 9.1: Hướng dẫn sử dụng GridLayout (tiếp theo)
 • Bài 10 : Hướng dẫn sử dụng TableLayout
 • Bài 10.1: Hướng dẫn sử dụng TableLayout (tiếp theo)
 • Bài 11 : Hướng dẫn sử dụng Textview
 • Bài 11.1: Hướng dẫn sử dụng Textview(tiếp theo)
 • Bài 12: Hướng dẫn sử dụng Edittext
 • Bài 12.1: Hướng dẫn sử dụng Edittext (tiếp theo)
 • Bài 13 : Hướng dẫn sử dụng Button
 • Bài 13.1: Hướng dẫn sử dụng Button (tiếp theo)
 • Bài 13.2: Thực hành tổng hợp Button, TextView, EditText
 • Bài 14 : Xây dựng giao diện đăng nhập
 • Bài 14.1: Thiết kê App máy tính đơn giản
 • Bài 14.2: Thiết kê App máy tính đơn giản (tiếp theo)
 • Bài 15 : Tự tạo background bằng thư mục drawable
 • Bài 15.1 : Tự tạo background bằng thư mục drawable Layer-List (thực hành)
 • Bài 15.2 : Tự tạo background bằng thư mục drawable Selector 10 phút
 • Bài 15.3 : Tự tạo background bằng thư mục drawable Selector (thực hành)
 • Bài 15.4 : Tự tạo background bằng thư mục drawable Level-List
 • Bài 15.5 : Tự tạo background bằng thư mục drawable Level-List ( Thực hành )
 • Bài 15.6 : Tự tạo background bằng thư mục drawable transition
 • Bài 15.7 : Tự tạo background bằng thư mục drawable transition ( Thực hành )
 • Bài 15.8 : Tự tạo background bằng thư mục drawable inset
 • Bài 15.9 : Tự tạo background bằng thư mục drawable inset ( Thực hành )
 • Bài 15.10 : Tự tạo background bằng thư mục drawable clip
 • BÀI 15.11 : Tự tạo background bằng thư mục drawable clip ( Thực Hành )
 • BÀI 15.12 : Tự tạo background bằng thư mục drawable scale 6 phút
 • BÀI 15.13 : Tự tạo background bằng thư mục drawable scale ( Thực Hành )
 • BÀI 15.14 : Tự tạo background bằng thư mục drawable shape 12 phút
 • BÀI 15.15 : Tự tạo background bằng thư mục drawable shape ( Thực Hành )
 • Bài 16: Cách sử dụng tài nguyên ( Provider Resource )
 • Bài 16.1 : Hướng dẫn xây dựng tính năng đa ngôn ngữ
 • Bài 17 : Hướng dẫn giao diện trên đa thiết bị
 • Bài 17.1 : Hướng dẫn giao diện trên đa thiết bị ( Thực hành )
 • Bài 18 : Hướng dẫn sử dụng CheckBox và RadioButton
 • Bài 19 : Hướng dẫn sử dụng RadioButton ( Thực hành )
 • Bài 20 : Hướng dẫn sử dụng CheckBox ( Thực hành )
 • Bài 21 : Hướng dẫn sử dụng Toggle Button
 • Bài 22 : Toggle Button ( Thực hành )
 • Bài 23 : Hướng dẫn sử dụng Processbar
 • Bài 24 : Hướng dẫn sử dụng Processbar ( Thực hành )
 • Bài 25 : Hướng dẫn sử dụng RatingBar
 • Bài 26 : Hướng dẫn sử dụng RatingBar ( Thực hành )
 • Bài 27 : Intent Android 31 phút
 • Bài 28 : Intent explicit ( Thực hành )
 • Bài 29 : Intent implicit ( thực hành )
 • Bài 30 : Intent Filter
 • Bài 31 : Image Button
 • Bài 32 : Image Button ( Thực hành )
 • Bài 33 : Giới hiệu ứng dụng Flashlight
 • Bài 34 : Tạo trang Flash Screen ( Ứng dụng FlashLight )
 • Bài 35 : Tạo trang hiển thị Menu ( App FlashLight )
 • Bài 36 : Xây dựng chức năng Light ( App FlashLight )
 • Bài 37 : Warring Light ( App FlashLight )
 • Bài 38 : Polic Light và Traffic Light ( App FlashLight )
 • Bài 39 : Load nhạc ( App FlashLight )
 • Bài 40 : Build ứng dụng lên thiết bị thật ( App FlashLight )
 • Bài 41 : Mở đèn Flash Camere ( App FlashLight )
 • Bài 42 : Hướng dẫn sử dụng Listview
 • Bài 43 : Load dữ liệu vào ListView
 • Bài 44 : Custom ListView với ArrayAdapter
 • Bài 45 : Custom ListView Với BaseAdapter
 • Bài 46 : Cách sử dụng ViewHolder trong Adapter
 • Bài 47 : Hướng dẫn sử dụng Gridview
 • Bài 48 : GridView ( thực hành )
 • Bài 49 : Hướng dẫn sử dụng ScrollView
 • Bài 50 : Hướng dẫn sử dụng ScrollView ( thực hành )
 • Bài 51: App Bar ( ActionBar , ToolBar)
 • Bài 52 : AppBar ( ActionBar, ToolBar ) thực hành
 • Bài 52 : Custom AppBar Sử Dụng Material Resource
 • Bài 53 : Tạo Menu Trong AppBar
 • Bài 54 : Search View
 • Bài 55 : Provider AppBar
 • Bài 56 : Tabhost
 • Bài 57 : Tabhost ( thực hành )
 • Bài 58 : Home Button AppBar
 • Bài 59 : Hướng dẫn sử dụng ViewFlipper
 • Bài 60 : ViewFlipper ( thực hành )
 • Chương III : Tương tác giao diện và cơ sở dữ liệu
 • Bài 61 : Hướng dẫn sử dụng service trong android
 • Bài 62 : Service ( thực hành )
 • Bài 63 : Hướng dẫn sử dung IntentService
 • Bai 64 : BoundService
 • Bài 65 : Giới thiệu về Fragment
 • Bài 66 : Hướng dẫn sử dụng Fragment
 • Bài 67 : Hướng dẫn truyền dữ liệu cho Framgment
 • Bài 68 : ViewPager
 • Bài 69 : ViewPager ( Thực hành )
 • Bài 70 : Animation ViewPager
 • Bài 71 : Khái niệm Save File
 • Bài 72 : Internal Storage ( bộ nhớ máy )
 • Bài 73 : Đọc dữ liệu từ bộ nhớ máy
 • Bài 74 : Ghi dữ liệu vào Cache
 • Bài 75 : Đọc dữ liệu từ Cache
 • Bài 76 : Ghi dữ liệu vào thẻ nhớ
 • Bài 77 : Đọc dữ liệu từ thẻ nhớ
 • Bài 78 : Lưu dữ liệu hình ảnh
 • Bài 79 : Copy File
 • Bài 80 : SharedPreferences
 • Bai 81 : SharedPreferences ( thực hành )
 • Bài 82 : SQLite 17 phút
 • Bài 83 : Kết nối database SQLite và thêm dữ liệu
 • Bài 84 : Lấy dữ liệu từ SQLite
 • Bài 85 : Xóa dữ liệu trong SQLite và áp dụng Context Menu
 • Bài 86 : Cập Nhật SQLite và ActivityForResult
 • Bài 87 : Content Provider
 • Bài 88 : Content Provider ( tt )
 • Chương IV : Đa tiến trình trong Android
 • Bài 89 : Thread Trong Android
 • Bài 90 : AsyncTask
 • Bài 91 : Broadcast Receiver
 • Bài 92 : Broadcast Receiver ( tt )
 • Bài 93 : Custom Broadcast Receiver
 • Bài 94 : Connect Internet
 • Bài 95 : Connect Internet ( tt )
 • Bài 96 : XML và Parser XML
 • Bài 97 : Parser XML ( tt )
 • Bài 98 : JSON và Parser JSON
 • Bài 99 : : JSON và Parser JSON ( tt )
 • Chương V : Chuyển động và hiệu ứng trong Android
 • Bài 100 : Khai báo Animation trong Android
 • Bài 101 : Animator Android
 • Bài 102 : Translation Anim
 • Bài 103 : Scale Anim
 • Bài 104 : Rotation Anim
 • Bài 105 : Tạo động Anim
 • Bài 106 : Drawer Menu
 • Bài 107 : Tabhost, ViewPager
 • Chương VI : Google Map và Google Cloud Messaging
 • Bài 108 : HƯớng dẫn sử dụng Google Map trong Android
 • Bài 109 : Thêm Google Map Vào Ứng Dụng
 • Bài 110 : Thêm Marker Vào Google Map
 • Bài 111 : Camera Google Map
 • Bài 112 : Shapes Google Map
 • Bài 113: Hướng dẫn sử dụng Google Cloud Messaging
 • Bài 114: Google Cloud Messaging ( tt )
 • Chương VII : Cảm biến trong Android ( Sensor )
 • Bài 115: Các loại cảm biến trong Android
 • Bài 116 : Cảm biến trường gần
 • Bài 117: Cảm biến gia tốc
 • Bài 118: Cảm biến ánh sáng

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Chế Công Bình

Đánh giá của học viên tại lập trình android cơ bản đến nâng cao

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học lập trình android cơ bản đến nâng cao – Hero – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button