3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

Khóa học lập trình react native – Miễn phí

khoá học lập trình react native

Khóa học lập trình react native – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

– Tự thiết kế được ứng dụng trên Android + iOS với React Native

– Làm chủ công nghệ React Native, bạn sẽ đủ khả năng tiếp thu những công nghệ React khác của Facebook một cách nhanh chóng.

– Nắm rõ quy trình xây dựng một ứng dụng Andoird/iOS bằng React Native: Phân tích, thiết kế UI/UX, lập trình React, export APK & iPA, submit ứng dụng lên Store.

– Đủ khả năng apply vào các công ty lập trình di động trên nền React.

Nội dung của khóa học

Chương 1: Lập Trình JavaScript Cơ Bản

 • – Khai báo biến
 • – Các hàm cơ bản: If, if else, while, for, switch case, try catch
 • – Mảng (Array)
 • – Functions & Tham số
 • – Class
 • – Các action quan trọng phải biết
 • setTimeout
 • setInterval
 • Các hàm tính toán trong Math
 • Các hàm xử lý chuỗi

Chương 2: Giới Thiệu React

 1. Giới thiệu state và props
 2. Xử lý dữ liệu trong react
 3. Quản lý dữ liệu thông qua redux
 4. Sử dụng thư viện kết nối với Server

Chương 3: Xây Dựng Server Với Ngôn Ngữ Javascript

 1. Tìm hiểu về database mongoose
 2. Xây dựng server nodejs
 3. Hướng dẫn up server lên heroku

Chương 4 : Giới Thiệu Về React Native

 • – Cách hoạt động của ứng dụng React Native
 • – Cài đặt môi trường làm việc với React Native (Windows + iOS)
 • – Quy trình thiết kế ứng dụng React Native
 • – Hướng dẫn build ứng dụng trên máy Android + iPhone

Chương 5: Component Trong React Native

 • Giới thiệu Component
 • Cách tạo Component
 • Hiểu về Hooks trong React Native
 • Hiểu về trình tự hoạt động của một Component
 • Text Component
 • Image Component
 • View Component
 • TouchableHighlight
 • Flatlist
 • ReactNavigation
 • Component lồng Component
 • Export Component
 • Truyền tham số cho Component

Chương 6: Styles – Định Dạng Giao Diện Ứng Dụng

 • Các cách tạo định dạng StyleSheet
 • Sử dụng StyleSheet
 • Export StyleSheet
 • Truyền Styles dạng Props
 • Chia sẽ Styles
 • Positioning và Design giao diện
 • Cách 1: Sử dụng Flexbox
 • Cách 2: Sử dụng Absolute Positioning
 • Cách 3: Kết hợp Flexbox & Positioning

Chương 7: Các Platform APIs

 • Thư viện Geolocation
 • – Bắt tọa độ người dùng
 • – Quản lý Permissions
 • – Hướng dẫn test location trên máy iPhone
 • – Theo dõi tọa độ người dùng
 • Camera và Photos của người dùng
 • – Sử dụng CameraRoll
 • – Lấy danh sách hình với GetPhotoParams
 • – Tạo hình ảnh chụp từ CameraRoll
 • – Hiển thị danh sách hình ảnh
 • Lưu trữ dữ liệu với AsyncStore

Chương 8: Modules

 • Debug với JavaScript
 • Debug với React Native
 • Debug với Beyond Javascript

Chương 9: Xuất Bản Ứng Dụng Lên AppStore

 • Hướng dẫn chọn Supported Device & Traget iOS version
 • Lauching Screen Image
 • Cấu hình Application icon
 • Cấu hình Bundle Name
 • Cấu hình AppDelegate.m
 • Archive ứng dụng lên AppStore

Chương 10: Xuất Bản Ứng Dụng Lên Google Store

 • Cấu hình Application icon
 • Xuất file APK dạng release
 • Submit ứng dụng lên Google Store

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Khoa Phạm Training

giảng viên Khoa Phạm Training

 • Tôi là Phạm Trường Đăng Khoa, hiện đang là giảng viên CNTT tại Trung Tâm Đào Tạo CNTT Nhất Nghệ & C.E.O tại Công Ty TNHH Giáo Dục – Công Nghệ Khoa Phạm.
 • Đam mê lớn nhất của tôi là được học hỏi & vận dụng các kỹ thuật thiết kế mới nhất vào Công nghệ thông tin, KhoaPham.Vn luôn dẫn đầu về đào tạo kỹ thuật lập trình web, ứng dụng di động, Lập trình Social Network.

Đánh giá của học viên tại lập trình react native

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học lập trình react native – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button