3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

[Chia sẻ] Khóa học nền tảng java cho người mới bắt đầu – Miễn phí

khoá học nền tảng java cho người mới bắt đầu

[Chia sẻ] Khóa học nền tảng java cho người mới bắt đầu – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình JAVA
 • Cấu trúc cú pháp code JAVA và phương pháp ghi nhớ cú pháp hiệu quả
 • Hiểu bản chất các khái niệm chung được dùng trong bất cứ ngôn ngữ lập trình nào
 • Khả năng tiếp cận lập trình Android một cách dễ dàng
 • Kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề trong quá trình code
 • Có nền tảng về lập trình Java, tạo bước đệm học nâng cao về sau

Nội dung của khóa học

Phần 1: Biến và kiểu dữ liệu

 • Bài 1: Phương pháp học tập và thực hành code trên web
 • Bài 2: Viết chương trình Hello World
 • Bài 3: Biểu diễn dữ liệu ra màn hình
 • Bài 4: Biến – Cập nhật giá trị cho biến
 • Bài 5: Hiển thị giá trị của biến
 • Bài 6: Biến String
 • Bài 7: Nối xâ
 • Bài 8: Cách thức đặt tên biến
 • Bài 9: Các kiểu dữ liệu
 • Bài 10: Các phép toán trong Java
 • Bài 11: Ép kiểu
 • Bài 12: Ghi chú trong Java
 • Bài 13: Theo dõi giá trị của biến

Phần 2: Điều khiển luồng và điều kiện

 • Bài 14: Giới thiệu cấu trúc rẽ nhánh: Máy bán hàng tự động
 • Bài 15: Câu lệnh If
 • Bài 16: Ứng dụng của việc ra quyết định xe tự lái
 • Bài 17: Lập trình xe tự lái nhận biết tìn hiệu đèn giao thông
 • Bài 18: Phạm vi của biến
 • Bài 19: Câu lệnh Else
 • Bài 20: Câu lệnh Else – If
 • Bài 21: Biểu thức logic
 • Bài 22: Xây dựng chương trình bán vé xem phim
 • Bài 23: Các phép toán Logic
 • Bài 24: Thực hành với các phép toán Logic
 • Bài 25: Lồng các câu lệnh If với nhau
 • Bài 26: Câu lệnh Switch

Phần 3: Hàm (Function)

 • Bài 27: Giới thiệu về hàm (Function)
 • Bài 28: Định nghĩa của một hàm
 • Bài 29: Gọi hàm
 • Bài 30: Tham số và đối số
 • Bài 31: Tham số
 • Bài 32: Hàm nhiều tham số
 • Bài 33: Thứ tự các đối số
 • Bài 34: Giá trị trả về của một hàm04:4
 • Bài 35: Giá trị trả về: Số like của ảnh
 • Bài 36: Số ngẫu nhiên và cách tạo số ngẫu nhiên
 • Bài 37: Hàm mô phỏng kết quả một lần tung xúc xắc
 • Bài 38: Những đặc tính của hàm
 • Bài 39: Bộ tài liệu Java và cách đọc (Java Documentation)
 • Bài 40: Ghi chú tài liệu Java

Phần 4: Vòng lặp (Loops)

 • Bài 41: Giới thiệu vòng lặp: Chương trình báo thức
 • Bài 42: Giới thiệu vòng lặp While – Giải quyết vấn đề
 • Bài 43: Trò chơi Yahtzee. Xây dựng chương trình với 2 con xúc xắc
 • Bài 44: Mở rộng chương trình với 3 và 5 con xúc xắc
 • Bài 45: Vòng lặp While với số lần lặp lại được định trước
 • Bài 46: Giới thiệu vòng lặp For
 • Bài 47: Biến đếm
 • Bài 48: Sử dụng biến đếm theo nhiều cách khác nhau
 • Bài 49: Sử dụng biến đếm một cách linh hoạt
 • Bài 50: Giới thiệu lệnh Break
 • Bài 51: Giới thiệu về mảng (Array)
 • Bài 52: Hàm chọn lựa một phần tử ngẫu nhiên trong mảng
 • Bài 53: Duyệt qua các phần tử của mảng bằng vòng lặp
 • Bài 54: Tìm số nhỏ nhất trong mảng
 • Bài 55: Mảng 2 chiều
 • Bài 56: Duyệt hết mảng 2 chiều
 • Bài 57: Cách 2 vòng lặp hoạt động
 • Bài 58: Tổng kết khóa học

Phần 5: Hướng dẫn cài đặt công cụ để hực hành

 • Bài 59: Hướng Dẫn Cài Đặt JDK (Java Development Kit)
 • Bài 60: Hướng Dẫn Cài Đặt IntelliJ

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Thanh Tân

giảng viên Nguyễn Thanh Tân

Đánh giá của học viên tại nền tảng java cho người mới bắt đầu

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học nền tảng java cho người mới bắt đầu – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button