100.28.132.102
Lập Trình - CNTT

Khóa học Xây dựng REST API Service với Node và Express – Miễn phí

khoá học Xây dựng REST API Service với Node và Express

Khóa học Xây dựng REST API Service với Node và Express – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm chắc kiến thức về REST
 • Áp dụng Javascript ES6 vào thực tế
 • Xây dựng các dự án Rest API service sử dụng Node và Express cách thành thạo
 • Xử lý request thông qua Express với thao tác nhanh chóng
 • Xử lý các trường hợp đặc biệt khi xây dựng Rest API service
 • Học một số mẹo vặt và thủ thuật thường dùng trong lập trình.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Mở đầu

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Môi trường và công cụ

Phần 2: Xây dựng REST API web service

 • Bài 3: Sơ lược về REST
 • Bài 4: Hello Express
 • Bài 5: Cú pháp Javascript ES6: Arrow function
 • Bài 6: Sử dụng cơ bản Insomnia
 • Bài 7: Giới thiệu project: Movie API
 • Bài 8: Khởi tạo dataset
 • Bài 9: Cú pháp Javascript ES6: OOP
 • Bài 10: Xây dựng MovieStore
 • Bài 11: Chuyển hướng route
 • Bài 12: Xử lý route parameter
 • Bài 13: Thay đổi HTTP Status Code
 • Bài 14: Xây dựng API: lấy thông tin movie
 • Bài 15: Sử dụng nodemon
 • Bài 16: Xử lý nhận request body
 • Bài 17: Xây dựng API: thêm movie mới
 • Bài 18: Kiểm tra request input
 • Bài 19: Cú pháp Javascript ES6: Object assign
 • Bài 20: Cú pháp Javascript ES6: Spread operator
 • Bài 21: Xây dựng API: cập nhật movie
 • Bài 22: Xây dựng API: xóa movie
 • Bài 23: Xử lý nhận query string
 • Bài 24: Cú pháp Javascript ES6: String includes
 • Bài 25: Xây dựng API: tìm kiếm movie
 • Bài 26: Phân trang kết quả tìm kiếm

Phần 3: Một vài mẹo vặt và kĩ thuật

 • Bài 27: Phân biệt send và json
 • Bài 28: Sử dụng router
 • Bài 29: Xây dựng util
 • Bài 30: Thay đổi giao diện WebStorm

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Phan Văn Luân

giảng viên Phan Văn Luân

Đánh giá của học viên tại Xây dựng REST API Service với Node và Express

đánh giá học viên tại khoá học Xây dựng REST API Service với Node và Express

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Xây dựng REST API Service với Node và Express – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button