3.233.221.90
Lập Trình - CNTT

Khóa học Xây Dựng Website Hoàn Chỉnh Với Laravel PHP Framework – Miễn phí

khoá học Xây Dựng Website Hoàn Chỉnh Với Laravel PHP Framework

Khóa học Xây Dựng Website Hoàn Chỉnh Với Laravel PHP Framework – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Tạo ứng dụng web theo kiến trúc MVC: Ứng dụng tinh gọn, dễ dàng tuỳ biến và bảo trì
 • Thực hiện điều hướng trang web thông qua route của Laravel
 • Tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống ORM có sẵn của Laravel
 • Tương tác với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng lệnh SQL
 • Xây dựng website với toàn bộ các thao tác Thêm, Sửa, Xoá, Truy Vấn
 • Thiết lập và xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu thông qua các file PHP.
 • Tạo layout chung cho ứng dụng web
 • Từ làm một website ứng dụng ToDoList từ đầu tới cuối với đầy đủ tính năng thao tác với cơ sở dữ liệu

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu khoá học

 • Bài 1: Giới thiệu khoá học

Phần 2: Thiết lập môi trường local

 • Bài 2: Giới thiệu chung
 • Bài 3: Cài đặt web server XAMPP
 • Bài 4: Cài đặt IDE: PHP Storm
 • Bài 5: Composer
 • Bài 6: Git
 • Bài 7: Tạo dự án Laravel
 • Bài 8: Virtual Host
 • Bài 9: Mở project trong IDE

Phần 3: Định tuyến Route

 • Bài 10: Giới thiệu về Route
 • Bài 11: Tạo 1 route mới
 • Bài 12: Route nâng cao
 • Bài 13: Route có tham số
 • Bài 14: Thách thức Route
 • Bài 15: Giải pháp Route
 • Bài 16: Uỷ quyền trong route

Phần 4: Điều khiển Controller

 • Bài 17: Giới thiệu về Controller
 • Bài 18: Lỗi thường gặp với Controller
 • Bài 19: Truyền tham số trong Controller

Phần 5: Hiển thị View

 • Bài 20: Giới thiệu về Blade Teamplate
 • Bài 21: Tạo mới Blade Template
 • Bài 22: Tạo mới 1 trang web
 • Bài 23: Thách thức Blade Template
 • Bài 24: Giải pháp Blade Template

Phần 6: Làm việc với cơ sở dữ liệu

 • Bài 25: Cấu hình PhpMyadmin
 • Bài 26: Kết nối với cơ sở dữ liệu
 • Bài 27: Tạo và xoá bảng
 • Bài 28: Tạo và xoá cột

Phần 7: Sử dụng lệnh SQL trong Laravel

 • Bài 29: Thêm dữ liệu
 • Bài 30: Truy vấn dữ liệu
 • Bài 31: Cập nhật dữ liệu
 • Bài 32: Xoá dữ liệu

Phần 8: Xử lý dữ liệu với Eloquent ORM

 • Bài 33: Đọc dữ liệu
 • Bài 34: Tìm kiếm bản ghi
 • Bài 35: Tìm kiếm nâng cao
 • Bài 36: Thêm mới bản ghi
 • Bài 37: Cập nhật bản ghi
 • Bài 38: Xoá bản ghi

Phần 9: Dự Án : ToDo List

 • Bài 39: Khởi tạo dự án
 • Bài 40: Cấu hình tên miền ảo
 • Bài 41: Kết nối với cơ sở dữ liệu
 • Bài 42: Tạo bảng Task thông qua migrate
 • Bài 43: Tạo model Task
 • Bài 44: Route cho ứng dụng
 • Bài 45: Tạo master layout
 • Bài 46: Tạo trang chủ Task
 • Bài 47: Thực hiện validate trong Route
 • Bài 48: Sửa trang thông báo lỗi
 • Bài 49: Thêm mới Task vào database
 • Bài 50: Hiển thị Task đã có
 • Bài 51: Xoá Task hiện có

Phần 10: Tổng kết

 • Bài 52: Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Đặng Kim Thi

giảng viên Đặng Kim Thi

Đánh giá của học viên tại Xây Dựng Website Hoàn Chỉnh Với Laravel PHP Framework

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Xây Dựng Website Hoàn Chỉnh Với Laravel PHP Framework – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button