3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

Khóa học TypeScript – ES6(JavaScript) qua dự án Shopping Cart – Nền tảng Node.JS và Angular JS2 – Miễn phí

khoá học TypeScript - ES6(JavaScript) qua dự án Shopping Cart - Nền tảng Node.JS và Angular JS2

Khóa học TypeScript – ES6(JavaScript) qua dự án Shopping Cart – Nền tảng Node.JS và Angular JS2 – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm vững kiến thức căn bản về lập trình TypeScript một cách đầy đủ và có hệ thống.
 • Phát triển kỹ năng lập trình ở cấp cao hơn để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty lập trình web hiện nay.

Nội dung của khóa học

Chương 1: Thiết lập môi trường và Cài đặt – Tổng quan

 • Bài 1: Giới thiệu khoá học
 • Bài 2: Sử dụng mã nguồn và tài nguyên trong khóa học
 • Bài 3 : Cài đặt và sử dụng Editor SublimeText – Phần 1
 • Bài 4: Cài đặt và sử dụng Editor SublimeText – Phần 2 (Plugins)
 • Bài 5: Thủ thuật SublimeText – Phần 1 ( Setting Toogle SideBar)
 • Bài 6: Thủ thuật SublimeText – Phần 2 ( Goto)
 • Bài 7: Thủ thuật SublimeText (Show Hidden Files)
 • Bài 8: Thủ thuật SublimeText (Multi pointer)
 • Bài 9: Thủ thuật SublimeText (Snippet)
 • Bài 10: Hệ thống kiến thức

Chương 2: ECMAScript

 • Bài 11: ES6 Những điều cần biết
 • Bài 12: Variable – Template String – Spread – Destructing (let vs var 01)
 • Bài 13: Variable – Template String – Spread – Destructing (let vs var 02)
 • Bài 14: Variable – Template String – Spread – Destructing (const)
 • Bài 15: Variable – Template String – Spread – Destructing (Template String)
 • Bài 16: Variable – Template String – Spread – Destructing (For)
 • Bài 17: Variable – Template String – Spread – Destructing (Spread)
 • Bài 18: Variable – Template String – Spread – Destructing (Destructuring)
 • Bài 19: Hàm – Tham số mặc định (Default params)
 • Bài 20: Hàm – Tham số còn lại ( Rest params )
 • Bài 21: Arrow Functions 01
 • Bài 22: Arrow Functions 02
 • Bài 23: Con trỏ this
 • Bài 24: Enhanced
 • Bài 25: Hướng đối tượng: Class
 • Bài 26: Hướng đối tượng: Kế thừa (Inheritance)
 • Bài 27: Ôn tập Chương

Chương 3: Ngôn ngữ TypeScript

 • Bài 28: Xin chào TypeScript
 • Bài 29: Chương trình TypeScript đầu tiên – Cấu trúc chương trình
 • Bài 30: Chương trình TypeScript đầu tiên – Cài đặt TypeScript
 • Bài 31: Chương trình TypeScript đầu tiên – Biên dịch
 • Bài 32: Chương trình TypeScript đầu tiên – Cấu hình (tsconfig)
 • Bài 33: Biến – Kiểu dữ liệu – Kiểu dữ liệu cơ bản
 • Bài 34: Biến – Kiểu dữ liệu – Mảng (Array)
 • Bài 35: Biến – Kiểu dữ liệu – Tuple
 • Bài 36: Biến – Kiểu dữ liệu – Enum
 • Bài 37: Biến – Kiểu dữ liệu – Any
 • Bài 38: Biến – Kiểu dữ liệu – Void
 • Bài 39: Biến – Kiểu dữ liệu – Type assertions
 • Bài 40: Biến – Kiểu dữ liệu – Interface object
 • Bài 41: Biến – Kiểu dữ liệu – Interface array
 • Bài 42: Hàm – Return
 • Bài 43: Hàm – Tham số 1
 • Bài 44: Hàm – Tham số 2
 • Bài 45: Hàm – Rest params
 • Bài 46: Hàm – Function types
 • Bài 47: Hàm – Arrow Functions
 • Bài 48: Hàm – Overload
 • Bài 49: Hướng đối tượng – Class 01
 • Bài 50: Hướng đối tượng – Class 02
 • Bài 51: Hướng đối tượng – Static
 • Bài 52: Hướng đối tượng – Kế thừa
 • Bài 53: Hướng đối tượng – Access modifiers
 • Bài 54: Hướng đối tượng – Accessors
 • Bài 55: Hướng đối tượng – Abstract
 • Bài 56: Hướng đối tượng – Interface
 • Bài 57: Generic – Basic
 • Bài 58: Generic – Method
 • Bài 59: Generic – Class
 • Bài 60: Module & Namespace – Cơ bản
 • Bài 61: Module & Namespace – Namespace
 • Bài 62: Module & Namespace – Module (phần 1)
 • Bài 63: Module & Namespace – Module (phần 2)
 • Bài 64: Module & Namespace – Import Export
 • Bài 65: Module & Namespace – Ôn tập chương

Chương 4: Xây dựng ứng dụng Shopping Cart

 • Bài 66: Yêu cầu Ứng dụng Shopping Cart
 • Bài 67: Xây dựng bố cục giao diện cho ứng dụng
 • Bài 68: Xây dựng cấu trúc thư mục và tạo giao diện với Bootstrap – Kiến trúc Project
 • Bài 69: Xây dựng cấu trúc thư mục và tạo giao diện với Bootstrap – Bootstrap
 • Bài 70: Demo ứng dụng Shopping Cart
 • Bài 71: Xây dựng Class và Interface cần thiết – Product
 • Bài 72: Xây dựng Class và Interface cần thiết – ProductRepository
 • Bài 73: Xây dựng Class và Interface cần thiết – CartItem
 • Bài 74: Xây dựng Class và Interface cần thiết – Cart
 • Bài 75: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm – getItems
 • Bài 76: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm – getItemByID
 • Bài 77: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm – showItemsInHTML
 • Bài 78: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm – jQuery
 • Bài 79: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm – showBuyItem
 • Bài 80: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm – Helpers
 • Bài 81: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – Empty Cart
 • Bài 82: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – ID – Quantity
 • Bài 83: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng -Validate Quantity
 • Bài 84: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – addProduct
 • Bài 85: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – getCartItemPosition
 • Bài 86: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – showCartBodyInHTML
 • Bài 87: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – showCartItemInHTML
 • Bài 88: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – showCartFooterInHTML – phần 1
 • Bài 89: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng – showCartFooterInHTML – phần 2
 • Bài 90: Xây dựng chức năng Update số lượng sản phẩm -shop – updateProduct
 • Bài 91: Xây dựng chức năng Update số lượng sản phẩm cart – updateProduct
 • Bài 92: Xây dựng chức năng Delete sản phẩm
 • Bài 93: Kỹ thuật tối ưu mã nguồn
 • Bài 94: Publish Project Shopping Cart

Chương 5: Project thực hành

 • Bài 95: Exercise: Xây dựng ứng dụng ToDoList
 • Bài 96: Exercise: Xây dựng game Batte Ship
 • Bài 97: Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: ZendVn

Đánh giá của học viên tại TypeScript – ES6(JavaScript) qua dự án Shopping Cart – Nền tảng Node.JS và Angular JS2

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học TypeScript – ES6(JavaScript) qua dự án Shopping Cart – Nền tảng Node.JS và Angular JS2 – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button