3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

Khóa học C# toàn tập cơ bản đến chuyên sâu- Dự án quản lý hệ thống chấm công – Nhân sự – Miễn phí

khoá học C# toàn tập cơ bản đến chuyên sâu - dự án quán lý hệ thống chấm công

Khóa học C# toàn tập cơ bản đến chuyên sâu- Dự án quản lý hệ thống chấm công – Nhân sự – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm vững kiến thức lập trình C# Windown Form.
 • Ứng dụng xây dựng được nhiều hệ thống quản lý khác tượng tự trên nền tảng Window Form C#.
 • Sử dụng thuần thục Entity Framework cùng 1 số truy vấn linQ.

Nội dung của khóa học

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

 • 1/ GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC – LẬP TRÌNH WINDOW FORM.
 • 2/ HƯỚNG DẪN CHẠY ỨNG DỤNG WINDOWN FORM ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ SỰ KIỆN – CONTROL VÀ THUỘC TÍNH MỘT SỐ CONTROL CƠ BẢN

 • 3/ GIỚI THIỆU FORM – MỘT SỐ THUỘC TÍNH CỦA FORM.
 • 4 – 5/ GIỚI THIỆU MỘT SỐ CONTROL CƠ BẢN VÀ THUỘC TÍNH (CHECKBOX,RADIO,TEXTBOX,BUTTON…) – MỘT SỐ SỰ KIỆN THƯỜNG HAY THAO TÁC. 66 phút

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐƠN GIẢN (ỨNG DỤNG ĐẦU TIÊN)

 • 6/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN DIỆN.
 • 7.1/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG CỘNG TRỪ NHÂN CHIA ĐƠN GIẢN.
 • 7.2/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG CỘNG TRỪ NHÂN CHIA ĐƠN GIẢN.

CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 1 SỐ CONTROL LIÊN KẾT DỮ LIỆU

 • 8/ GIỚI THIỆU CONTROL LIST VIEW
 • 9/ GIỚI THIỆU CONTROL TREE VIEW
 • 10/ GIỚI THIỆU CONTROL COMBOBOX
 • 11/ GIỚI THIỆU CÒN TROL LISTBOX
 • 12/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SINH VIÊN ĐƠN GIẢN (KHÔNG CÓ KẾT NỐI CSDL)

CHƯƠNG 5: GIỚI THIỆU VỀ ADO.NET – VÀ CÁC THÀNH PHẦN

 • 13/ GIỚI THIỆU VỀ ADO.NET
 • 14/ TÌM HIỂU CÁC THÀNH PHẦN TRONG ADO.NET
 • 15/ GIỚI THIỆU CONTROL DATA GRIDVIEW

CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ĐƠN GIẢN MINH HỌA VỀ LIÊN KẾT DỮ LIỆU TỪ ADO.NET

 • 16/ THIẾT KẾ CSDL (SQL SERVER) VÀ TẠO GIAO DIỆN FORM QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN
 • 17.1/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN KẾT CSDL BẰNG ADO.NET THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG THÊM XÓA SỬA
 • 17.2/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN KẾT CSDL BẰNG ADO.NET THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG THÊM XÓA SỬA (tt)
 • 17.3/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN KẾT CSDL BẰNG ADO.NET THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG THÊM XÓA SỬA (tt)
 • 17.4/ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LIÊN KẾT CSDL BẰNG ADO.NET THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG THÊM XÓA SỬA (tt)

CHƯƠNG 7: GIỚI THIỆU MÔ HÌNH 3 LAYER

 • 18/ GIỚI THIỆU MÔ HÌNH 3 LAYER
 • 19/ THIẾT KẾ MÔ HÌNH 3 LAYER
 • 20/ THỰC HIỆN TRUY VẤN THÔNG QUA MÔ HÌNH 3 LAYER
 • 20.1/ THỰC HIỆN TRUY VẤN THÔNG QUA MÔ HÌNH 3 LAYER (tt)
 • 20.2/ THỰC HIỆN TRUY VẤN THÔNG QUA MÔ HÌNH 3 LAYER (tt)
 • 20.3/ THỰC HIỆN TRUY VẤN THÔNG QUA MÔ HÌNH 3 LAYER (tt)
 • 20.4/ THỰC HIỆN TRUY VẤN THÔNG QUA MÔ HÌNH 3 LAYER (tt)

CHƯƠNG 8: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK LÀM QUEN VỚI CÁC TRUY VẤN

 • 3 giờ 38 phút 21/ GIỚI THIỆU VỀ ENTITY FRAMEWORK
 • 22.1/ MỘT SỐ CÚ PHÁP KHI SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK
 • 22.2/ MỘT SỐ CÚ PHÁP KHI SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORKXem trước
 • 22.3/ MỘT SỐ CÚ PHÁP KHI SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK
 • 22.4/ MỘT SỐ CÚ PHÁP KHI SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK
 • 22.5/ MỘT SỐ CÚ PHÁP KHI SỬ DỤNG ENTITY FRAMEWORK

CHƯƠNG 9: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ MÔ HÌNH 3LAYER – ENTITY FRAMEWORK

 • 23/ GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT YÊU CẦU – XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ USE-CASE, ERD.
 • 24/ PHÂN TÍCH – THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.
 • 25/HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3 LAYER – CÀI ĐẶT ENTITY FRAMEWORK.
 • 26.1/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHỨC NĂNG CHO FORM CHÍNH.Xem trước
 • 26.2/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHỨC NĂNG CHO FORM CHÍNH (tt).
 • 26.3/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHỨC NĂNG CHO FORM CHÍNH(tt).
 • 26.4/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHỨC NĂNG CHO FORM CHÍNH(tt).
 • 26.5/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHỨC NĂNG CHO FORM CHÍNH(tt).
 • 26.6/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHỨC NĂNG CHO FORM CHÍNH(phần cuối).Xem trước
 • 27/ HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ GIAO DIỆN FORM HỒ SƠ NHÂN VIÊN.
 • 28.1.1/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG CHO QUẢN LÝ NHÂN VIÊN ( From HSNV Chức năng Load dữ liệu MetroGrid).
 • 28.1.2/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG FORM HỒ SƠ NHÂN VIÊN (Load dữ liệu Metro Combobox).
 • 28.1.3/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG FORM HỒ SƠ NHÂN VIÊN (Xử lý đa tiến trình Thread).
 • 28.1.4/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG FORM HỒ SƠ NHÂN VIÊN (Xử lý đa tiến trình Task).
 • 28.1.5/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG FORM HỒ SƠ NHÂN VIÊN (Hướng dẫn xây dựng chức năng upload ảnh).
 • 28.1.6/ Hướng dẫn sử dụng auto mapper xây dựng chức năng thêm nhân viên.
 • 28.1.7/ Hướng dẫn xây dựng chức năng load thông tin nhân viên,trình độ và bảo hiểm.
 • 28.1.8/ Hướng dẫn xây dựng chức năng cập nhật table Nhân Viên.
 • 28.1.9/ Hướng dẫn xây dựng chức năng cập nhật table trình độ nhân viên.
 • 28.1.10/ Hướng dẫn xây dựng chức năng cập nhật table bảo hiểm nhân viên.
 • 28.1.11/ Hướng dẫn xây dựng chức năng xóa nhân viên dùng delete cascade để xóa dữ liệu tham chiếu
 • 28.1.12/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG TÌM KIẾM NHÂN VIÊN (SỬ DỤNG AUTOCOMPLETE)
 • 28.1.13/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG PHÂN TRANG VÀ SẮP XẾP ĐỘNG
 • 28.2.1/ Hướng dẫn xây dựng chức năng Import Excel
 • 28.2.2/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG Export dữ liệu ra File EXCEL
 • 28.3.1/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG LẬP HỢP ĐỒNG NHÂN VIÊN (IN REPORT) – Lưu ý: Có chỉnh sửa CSDL
 • 28.3.2/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG LẬP HỢP ĐỒNG NHÂN VIÊN (sử dụng ReportViewer C#)
 • 28.3.3/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG LẬP HỢP ĐỒNG NHÂN VIÊN (sử dụng ReportViewer C# – TIẾP THEO)Xem trước
 • 28.3.4/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG LẬP HỢP ĐỒNG NHÂN VIÊN (SỬ DỤNG CRYSTAL REPORT)Xem trước
 • 29.1/ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHẤM CÔNG (phần 1: Chức năng xem bảng công sử dụng Views SQL) .
 • Bài 29.2: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG THÊM CÔNG.
 • 29.3/ Hướng dẫn xây dựng chức năng cập nhật bảng công (Sử dụng Stored Proceduces)
 • 30/Hướng dẫn xây dựng chức năng quản lý tăng ca, Phụ cấpXem trước
 • 31/ Hướng dẫn xây dựng chức năng tính lương nhân viên
 • Bài 32.1: Hướng dẫn xây dựng chức năng đăng nhập phân quyền p_1 ( Xây dựng CSDL)
 • Bài 32.2: Hướng dẫn xây dựng chức năng chức năng phân quyền p_2 (Xây dựng Class BLL,DAL …)
 • BÀI 32.1: HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG (ĐĂNG NHẬP – PHÂN QUYỀN – BACKUP – RESTORE).

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Trương Tấn Khải

Đánh giá của học viên tại C# toàn tập cơ bản đến chuyên sâu- Dự án quản lý hệ thống chấm công – Nhân sự

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học C# toàn tập cơ bản đến chuyên sâu- Dự án quản lý hệ thống chấm công – Nhân sự – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button