3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

Khóa học Thực hành thiết kế dữ liệu với SQL qua bài tập – Miễn phí

khoá học Thực hành thiết kế dữ liệu với SQL qua bài tập

Khóa học Thực hành thiết kế dữ liệu với SQL qua bài tập – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

– Sau khi học xong bạn có thể thiết kế được cơ sở dữ liệu cho các website thông dụng như website tin tức và website bán hàng.

– Đọc và hiểu được các bảng dữ liệu của một website.

– Phân tích dữ liệu và thiết lập quan hệ dữ liệu cho một ứng dụng

Nội dung của khóa học

 • Giới thiệu và cài đặt
 • 001- Giới thiệu cơ sở dữ liệu
 • 002- Cài đặt mysql
 • 002 – Các khái niệm cơ bản các kiểu cơ sở các kiểu table
 • 003- Các khái niệm cơ bản về bảng dữ liệu
 • 004- Các kiểu dữ liệu và kiểu table thông dụng trong MySQL
 • 003 – Các câu lệnh T – SQL
 • 005- Tạo cơ sở dữ liệu
 • 006- Câu lệnh tạo bảng và khoá chính
 • 007- Thao tác với cơ sở dữ liệu bằng giao diện đồ hoạ
 • 004 – Thực hành phân tích và thiết kế dữ liệu cho web bán hàng
 • 008- Ba cách sử dụng câu lệnh thêm mới dữ liệu
 • 009- Giới thiệu bài tập thực hành tạo dữ liệu cho website bán hàng cơ bản
 • 010- Giới thiệu về khoá ngoại
 • 011- Áp dụng khoá ngoại để tạo bảng chi tiết đơn hàng
 • 005- Thực hành các câu lệnh SQL
 • 012- Thực hành thao tác với ngôn ngữ SQL
 • 013- Cách thay đổi bảng mã unicode cho dữ liệu
 • 014- Thực hành câu lệnh SQL insert
 • 015- Cách sao lưu di chuyển dữ liệu
 • 016- Cách truy vấn dữ liệu trên một bảng với các toán tử điều kiện
 • 017- Cách truy vấn dữ liệu nhiều bảng
 • 006 – Thực hành thao tác với khóa ngoại trong dữ liệu web bán hàng
 • 018- 4 cách truy vấn sử dụng khoá ngoại
 • 019- Kết nối hai bảng sử dụng cú pháp INNER JOIN – ON
 • 020- Phân biệt LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN qua bài tập
 • 021- Cách đặt alias cho các bảng và cột dữ liệu
 • 022- Cách nối dữ liệu hai cột với nhau trong bảng kết quả
 • 007 – Các hàm SQL thông dụng
 • 023- Cách định dạng ngày tháng
 • 024- Hàm cắt nội dung text
 • 025- Câu lệnh sửa dữ liệu
 • 026- Câu lệnh xoá dữ liệu
 • 008 – Thực hành phân tích và thiết kế dữ liệu cho website zing.vn
 • 027- Thực hành kiến thức SQL qua bài tập thực hành thiết kế dữ liệu zing.vn
 • 028- Phân tích dữ liệu cho danh mục tin hai cấp
 • 029- Hoàn hoàn thiện phần bảng dữ liệu
 • 030- Tạo bảng
 • 031- Đánh chỉ mục và cách tạo ràng buộc dữ liệu dựa trên khoá ngoại
 • 032- Cách thao tác nhanh với giao diện phpmyadmin
 • 033- Vai trò của truy vấn dữ liệu trong qui trình lập trình web
 • 034- Truy vấn dữ liệu menu đa cấp
 • 035- Truy vấn dữ liệu phần tin nổi bật
 • 036- Truy vấn 3 tin mới
 • 037- In danh sách tin
 • 038- Truy vấn dữ liệu cho khối multimedia
 • 039- Truy vấn dữ liệu danh mục
 • 040- Truy vấn khối dữ liệu danh mục
 • 0041- Hoàn thiện truy vấn dữ liệu của trang tin

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

gianng vien Nguyễn Đức Việt

Đánh giá của học viên tại Thực hành thiết kế dữ liệu với SQL qua bài tập

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Thực hành thiết kế dữ liệu với SQL qua bài tập – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button