3.80.4.147
Lập Trình - CNTT

Khóa học Thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6 – Miễn phí

khoá học Thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6

Khóa học Thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6 – Miễn phí

Tải xuống

Ưu điểm của khóa học

 •  Hiểu bản chất của Class, instance, property và method qua phân tích ứng dụng giỏ hàng.mp4TypeScript sử dụng các kiểu dữ liệu chặt chẽ mà vẫn tương thích với JavaScript cho phép kiểm soát việc sử dụng sai kiểu cho các thành phần khai báo
 • TypeScript cho phép xây dựng mô hình mã nguồn dựa trên mô hình hướng đối tượng (rất giống với mô hình OOP của C#, Java)
 • TypeScript tương thích với thư viện JavaScript sẵn có
 • Hiện nay có rất nhiều công cụ biên tập hỗ trợ TypeScript như Visual Studio, Sublime Text, Eclipse, Visual Studio Code, WebStorm, Atom
 • Có thể sử dụng TypeScript để phát triển ứng dụng cho backend (NodeJs) hay frontend với các ứng dụng chạy trên trình duyệt.
 • Hỗ trợ ECMAScript 5, ECMAScript 6.
 • Hỗ trợ lập trình với kiểu generic
 • Cho phép phân tách thành các thành phần rời thông qua việc sử dụng module và namespace

Nội dung của khóa học

 • 001 – Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript.mp4
 • 002 – Cài đặt nodejs, cài đặt git, cài đặt plugin, chạy thử file.mp4
 • 003 – Kiểu dữ liệu string trong type script.mp4
 • 004 – Kiểu dữ liệu mảng, mảng number và mảng string.mp4
 • 005 – Ba kiểu dữ liệu mới so với javascript.mp4
 • 006 – Kiểu dữ liệu Any.mp4
 • 007 – Kiểu dữ liệu void trong Typescript.mp4
 • 008 – Ép kiểu trong typescript.mp4
 • 009 – Tổng kết phần kiểu dữ liệu.mp4
 • 010 – Giới thiệu loại function đầu tiên trong typescript – return function.mp4
 • 011 – Vì sao phải sử dụng hàm có tham số.mp4
 • 012 – Hai cách khai báo Anonymous function trong typescript.mp4
 • 013 – Kiểu function thứ 4 – Function không cần function.mp4
 • 014 – Học lập trình hướng đối tượng từ đầu, Tại sao phải sử dụng lập trình hướng đối tượng.mp4
 • 015 – Hiểu bản chất của Class, instance, property và method qua phân tích ứng dụng giỏ hàng.mp4
 • 016 – Phân tích và ví dụ về các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng.mp4
 • 017 – Phân tích chương trình dưới con mắt của lập trình hướng đối tượng.mp4
 • 018 – Trừu tượng hóa, đa hình, thừa kế và đóng gói trong lập trình hướng đối tượng.mp4
 • 019 – Tạo class thế nào.mp4
 • 020 – Tạo instance thế nào.mp4
 • 021 – Bài tập 2 về class.mp4
 • 022 – Bài tập tổng hợp 3 – Class và Enum.mp4
 • 023 – Ý nghĩa của Static trong lập trình hướng đối tượng.mp4
 • 024 – Kế thừa trong typescript – Phần 1.mp4
 • 025 – Kế thừa trong typescript – Phần 2.mp4
 • 026 – Kế thừa trong typescript – Phần 3.mp4
 • 027 – Lý thuyết cơ bản về Access Modifier có cần dùng access modifier không.mp4
 • 028 – Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành – Phần 1.mp4
 • 029 – Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành – Phần 2.mp4
 • 030 – Lý thuyết về Accessor trong Typescript.mp4
 • 031 – Học cách sử dụng Accessor thông qua bài tập.mp4
 • 032 – Thực hành getter và setter với việc đặt mật khẩu.mp4
 • 033 – Sử dụng Abstract Class trong Typescript.mp4
 • 034 – Sử dụng Abstract method trong typescript.mp4
 • 035 – Cơ bản về Generic trong lập trình typescript.mp4
 • 036 – Sử dụng Generic trong class.mp4
 • 037 – Generic Class sử dụng trong Typescript.mp4
 • 038 – Interface trong lập trình hướng đối tượng.mp4
 • 039 – Interface Class sử dụng trong Typescript.mp4
 • 040 – Export trong Typescript.mp4
 • 041 – Giới thiệu Project lập trình Typescript cho chức năng giỏ hàng.mp4
 • 042 – Dựng giao diện – phần HTML cho ứng dụng.mp4
 • 043 – Xử lý phần HTML cột phải.mp4
 • 044 – Tạo khối nội dung demo bên trái cho ứng dụng.mp4
 • 045 – Hoàn thiện phần nội dung cơ bản bằng bootstrap 4.mp4
 • 046 – Xử lý giao diện bằng phương pháp Chrome.mp4
 • 047 – Tạo Class.mp4
 • 048 – Lập trình các hàm tương tác với đối tượng.mp4
 • 049 – Tạo bộ khung cho Class Quản lý hàng.mp4
 • 050 – Tạo đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng.mp4
 • 051 – Định nghĩa phương thức hoạt động của đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng.mp4
 • 052 – Tạo interface cho phần quản lý giỏ hàng.mp4
 • 053 – Cài đặt cơ bản cho ứng dụng.mp4
 • 054 – Cài đặt cơ bản trước khi code.mp4
 • 055 – Cách tạo file tsconfig-json.mp4
 • 056 – Xử lý Constructor.mp4
 • 057 – Cách 2 xử lý Constructor.mp4
 • 058 – Viết hàm lấy nội dung sản phẩm.mp4
 • 059 – Đẩy sản phẩm từ dữ liệu ra giao diện.mp4
 • 060 – Thao tác với HTML.mp4
 • 061 – Phương thức mua hàng.mp4
 • 062 – Viết hàm lấy thông tin sản phẩm cho nút Mua ngay.mp4
 • 063 – Cách truyền tham số thông qua thẻ HTML.mp4
 • 064 – Viết hàm getSanPhamById.mp4
 • 065 – Thao tác với class ‘quản lý giỏ hàng’.mp4
 • 066 – Viết hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng.mp4
 • 067 – Viết hàm kiểm tra sản phẩm.mp4
 • 068 – Xử lý logic của hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.mp4
 • 069 – Đẩy dữ liệu đã xử lý trong typescript ra giao diện HTML.mp4
 • 070 – Hoàn thiện phần phun dữ liệu ra giao diện HTML trong Typescript.mp4
 • 071 – Tính số lượng sản phẩm.mp4
 • 072 – Tính giá sản phẩm.mp4
 • 073 – Phân tích logic xử lý việc update giỏ hàng.mp4
 • 074 – Xử lý sự kiện thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.mp4
 • 075 – Truyền nội dung thông qua HTML.mp4
 • 076 – Cập nhật sản phẩm vào dữ liệu.mp4
 • 077 – Đẩy dữ liệu đã cập nhật ra giao diện.mp4
 • 078 – Viết hàm thông báo xảy ra khi thao tác với giỏ hàng.mp4
 • 079 – Tổng kết.mp4

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

gianng vien Nguyễn Đức Việt

Đánh giá của học viên tại Thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Thành thạo lập trình hướng đối tượng Typescript với ES6 – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button