3.80.4.147
Lập Trình - CNTT

Khóa học thiết kế Website động với ASP.NET WebForm và SQL Server – Miễn phí

Khóa học thiết kế Website động với ASP.NET WebForm và SQL Server

Khóa học thiết kế Website động với ASP.NET WebForm và SQL Server – Miễn phí

Tải xuống

Ưu điểm của khóa học

 • Có được kiến thức và kỹ năng cơ bản để thiết kế 1 website hoàn chỉnh.
 • Nắm rõ những kiến thức về lập trình ASP.NET WebForm từ cơ bản đến nâng cao.
 • Tự xây dựng hoàn chỉnh website.
 • Làm tiền đề cho việc tự học thiết kế website bằng ASP.NET MVC cũng như khả năng tạo hệ thống lớn trên nền tảng web.

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu về Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server

 • Bài số 1: Giới thiệu về thiết kế Website với ASP.NET Webform và SQL Server
 • Bài số 2: SQL Server – Truy vấn đọc dữ liệu
 • Bài số 3: SQL Server – Truy vấn thêm dữ liệu
 • Bài số 4: SQL Server – Truy vấn cập nhật dữ liệu
 • Bài số 5: SQL Server – Truy vấn xóa dữ liệu
 • Bài số 6: SQL Server – Store Procedure
 • Bài số 7: SQL Server – View
 • Bài số 8: SQL Server – Bài Tập

Phần 2: ADO.NET Database

 • Bài số 9: Giới thiệu về ADO.NET Database
 • Bài số 10: Kiến trúc ADO.NET
 • Bài số 11: SQLConnection
 • Bài số 12: SQLCommand
 • Bài số 13: SQLDataReader
 • Bài số 14: DataSet
 • Bài số 15: Tham số Parameter
 • Bài số 16: Lớp dùng chung
 • Bài số 17: Bài tập thực hành

Phần 3: ASP.NET

 • Bài số 18: Giới thiệu về ASP.NET
 • Bài số 19: ASP.NET là gì?
 • Bài số 20: Đặc điểm của ASP.NET
 • Bài số 21: Hình thức xây dựng Web ASP.NET
 • Bài số 22: Cấu trúc Web ASP.NET
 • Bài số 23: Xây dựng ASP.NET Hello!

Phần 4: HTML – Server Control

 • Bài số 24: HTML CONTROL
 • Bài số 25: Server Control
 • Bài số 26: Bài tập

Phần 5: Đối tượng trong ASP.NET

 • Bài số 27: Request
 • Bài số 28: Response
 • Bài số 29: Session
 • Bài số 30: Cookie

Phần 6: UserControl

 • Bài số 31: Giới thiệu về UserControl
 • Bài số 32: Kiến trúc Web CMS
 • Bài số 33: Bài tập

Phần 7: ASP.NET và cơ sở dữ liệu

 • Bài số 34: ASP và cơ sở dữ liệu – Phần 1
 • Bài số 35: ASP và cơ sở dữ liệu – Phần 2

Phần 8: Bài toán doanh nghiệp

 • Bài số 36: Giới thiệu
 • Bài số 37: Phân tích
 • Bài số 38: Bài tập

Phần 9: Xây dựng Website – Admin

 • Bài số 39: Xây dựng cấu trúc Admin – Phần 1
 • Bài số 40: Xây dựng cấu trúc Admin – Phần 2
 • Bài số 41: Xây dựng mô hình lớp trong ASP.NET
 • Bài số 42: Module tin tức – Hiển thị dữ liệu
 • Bài số 43: Module tin tức – Thêm mới dữ liệu
 • Bài số 44: Module tin tức – Cập nhật dữ liệu
 • Bài số 45: Module tin tức – Xóa dữ liệu
 • Bài số 46: Module tin tức – Sử dụng FreeTextBox biên tập tin
 • Bài số 47: Module tin tức – Thêm mới nội dung tin tức
 • Bài số 48: Module tin tức – Hiển thị nội dung tin tức
 • Bài số 49: Module tin tức – Cập nhật nội dung tin tức
 • Bài số 50: Module tin tức – Xóa nội dung tin tức
 • Bài số 51: Module Admin user – Thêm mới tài khoản
 • Bài số 52: Bài tập
 • Bài số 53: Login Admin User
 • Bài số 54: Hoàn thiện Layout website với CSS

Phần 10: Xây dựng Website – Display

 • Bài số 55: Cấu trúc website doanh nghiệp
 • Bài số 56: Bootstrap và ứng dụng trong website
 • Bài số 57: Xây dựng Layout website
 • Bài số 58: Xây dựng Header – Footer website
 • Bài số 59: Xây dựng chức năng tin tức website
 • Bài số 60: Xây dựng chức năng chi tiết tin tức website
 • Bài số 61: Danh mục sản phẩm Website
 • Bài số 62: Xây dựng sản phẩm mới nhất, hot nhất
 • Bài số 63: Xây dựng chi tiết sản phẩm Website
 • Bài số 64: Xây dựng chức năng giỏ hàng – Tạo giỏ hàng
 • Bài số 65: Xây dựng chức năng giỏ hàng – Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 • Bài số 66: Xây dựng chức năng giỏ hàng – Xóa giỏ hàng
 • Bài số 67: Hoàn chỉnh Website

Phần 11: Hoàn chỉnh Website ASP.NET

 • Bài số 68: Xuất bản Website, cài đặt IIS Webserver
 • Bài số 69: Cài đặt Website trên Hosting

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Trương Minh Tuấn

giảng viên trương minh tuấn

Đánh giá của học viên tại thiết kế Website động với ASP.NET WebForm và SQL Server

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học thiết kế Website động với ASP.NET WebForm và SQL Server – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button