44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

Khóa học Nền tảng CSDL qua các Ví dụ thực tiễn – Miễn phí

khoá học Nền tảng CSDL qua các Ví dụ thực tiễn

Khóa học Nền tảng CSDL qua các Ví dụ thực tiễn – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Giảm lượng dữ liệu dư thừa trong dữ liệu được lưu trữ.
 • Không còn sự thiếu nhất quán trong dữ liệu.
 • Dữ liệu được lưu trữ có thể được chia xẻ.
 • Có thể thiết lập và tuân theo các chuẩn mực.
 • Có thể duy trì được tính toàn vẹn dữ liệu.
 • Có thể thực hiện việc bảo mật dữ liệu.

Nội dung của khóa học

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC

 • Bài 1: Giới thiệu chung, đối tượng sử dụng, HQT CSDL, các ứng dụng của CSDL

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

 • Bài 2: Lý thuyết tổng quan
 • Bài 3: Bài tập xác định dữ liệu

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)

 • Bài 4: Loại thực thể – thuộc tính – khóa
 • Bài 5 Mối kết hợp – loại mối kết hợp – bản số
 • Bài 6: Loại thực thể yếu
 • Bài 7: Bài tập xác định loại thực thể
 • Bài 8: Bài tập xác định mối kết hợp

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH QUAN HỆ DỮ LIỆU

 • Bài 9: Mô hình quan hệ dữ liệu – Các khái niệm
 • Bài 10: Chuyển đổi từ ER sang mô hình quan hệ

CHƯƠNG 5: NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL (SELECT QUERY LANGUAGE)

 • Bài 11: Cài đặt SQL
 • Bài 12: Giới thiệu, tạo cấu trúc CSDL
 • Bài 13: Giới thiệu, khởi tạo dữ liệu INSERT, UPDATE, DELETE
 • Bài 14: Truy vấn dữ liệu phần 1
 • Bài 15: Truy vấn dữ liệu phần 2
 • Bài 16: Truy vấn dữ liệu phần 3
 • Bài 17: Truy vấn dữ liệu ORDER BY, GROUP BY, HAVING
 • Bài 18: Truy vấn dữ liệu truy vấn với nhiều điều kiện OR AND
 • Bài 19: Truy vấn dữ liệu Tuy vấn lồng
 • Bài 20: Truy vấn dữ liệu Phép kết
 • Bài 21: Bài tập truy vấn dữ liệu

CHƯƠNG 6: STORE PROCEDURE

 • Bài 22: Store Procedure
 • NEW: Ràng buộc toàn vẹn

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Cao Nhật Uyển

Đánh giá của học viên tại Nền tảng CSDL qua các Ví dụ thực tiễn

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Nền tảng CSDL qua các Ví dụ thực tiễn – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button