44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

Khóa học Từng bước xây dựng ứng dụng website với ASP.NET MVC – Miễn phí

khoá học Từng bước xây dựng ứng dụng website với ASP.NET MVC

Khóa học Từng bước xây dựng ứng dụng website với ASP.NET MVC – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Sau khi kết thúc, người học tự tin xây dựng website thương mại điện tử trên nền tảng ASP.NET MVC
 • Làm nền tảng cho việc nghiên cứu các kỹ thuật và công nghệ mới của Microsoft
 • Khả năng thăng tiến trong công việc của người học.

Nội dung của khóa học

 • Giới thiệu chung vế ngành phát triển website hiện nay
 • Giới thiệu khoá học
 • ENTITY FRAMEWORK và CÁCH LÀM VIỆC
 • Giới thiệu về truy vấn LINQ
 • Demo ứng dụng với LINQ
 • Làm việc với Query Syntax và Method Syntax trong LINQ
 • Làm việc với LINQ and Generic Types
 • Làm việc với Basic LINQ Query Operations
 • Làm việc với Basic LINQ Query Operations (tt)
 • Làm việc với Data trong LINQ
 • LINQ – Truy vấn Selecting với dữ liệu
 • LINQ – Truy vấn Inserting với dữ liệu
 • LINQ – Truy vấn Updating với dữ liệu
 • LINQ – Truy vấn Deleting với dữ liệu
 • LINQ – Truy vấn Inner join với dữ liệu
 • LINQ – Truy vấn Left join với dữ liệu
 • Giới thiệu về Entity Framework
 • Demo ứng dụng với Entity Framework
 • Tạo mới một Entity Framework
 • Truy vấn Select với Entity Framework
 • Truy vấn Insert với Entity Framework
 • Truy vấn Update với Entity Framework
 • Truy vấn Delete với Entity Framework
 • Truy vấn Join với Entity Framework
 • Làm việc với Store Procedure với Entity Framework
 • Tổng kết chương
 • GIỚI THIỆU VỀ ASP.NET MVC
 • Giới thiệu ASP.NET MVC
 • Làm việc với thành phần Controller
 • Làm việc với thành phần Model
 • Làm việc với thành phần View
 • Kiến trúc ứng dụng ASP.NET MVC
 • Kiến trúc các thành phần Model, View, Controller trong ASP.NET MVC
 • Demo ứng dụng ASP.NET MVC
 • Cấu trúc thư mục trong ứng dụng ASP.NET MVC
 • ASP.NET MVC với Routing
 • ASP.NET MVC với Demo Routing
 • ASP.NET MVC với Action Method
 • ASP.NET MVC với Action Selectors
 • ASP.NET MVC với Action Name
 • ASP.NET MVC với NonAction
 • ASP.NET MVC với ActionVerbs
 • ASP.NET MVC với Object Platform
 • ASP.NET MVC với Object Request Form
 • ASP.NET MVC với Object Request QueryString
 • ASP.NET MVC với Object Request ServerVariable
 • ASP.NET MVC với Object Response Redirect
 • ASP.NET MVC với Object Session
 • ASP.NET MVC với Object Cookie
 • Tích hợp trong ASP.NET MVC
 • ASP.NET MVC với mã Razor Syntax
 • ASP.NET MVC với HtmlHelper
 • ASP.NET MVC với HtmlHelper TextBox, TextBoxFor
 • ASP.NET MVC với HtmlHelper TextArea, TextAreaFor
 • ASP.NET MVC với HtmlHelper CheckBox, CheckBoxFor
 • ASP.NET MVC với HtmlHelper RadioButton, RadioButtonFor
 • ASP.NET MVC với HtmlHelper DropDownList, DropDownListFor
 • ASP.NET MVC với HtmlHelper Hidden, HiddenFor
 • ASP.NET MVC với HtmlHelper Password, PasswordFor
 • ASP.NET MVC với HtmlHelper Display, DisplayFor
 • ASP.NET MVC với HtmlHelper Label, LabelFor
 • ASP.NET MVC với HtmlHelper Editor, EditorFor
 • ASP.NET MVC với LayoutView
 • ASP.NET MVC với LayoutView Specify
 • ASP.NET MVC với LayoutView Render Method
 • ASP.NET MVC với PartialView
 • ASP.NET MVC với PartialView Partial
 • ASP.NET MVC với PartialView RenderPartial
 • ASP.NET MVC với PartialView RenderAction
 • Ôn tập ASP.NET MVC với PartialView
 • ASP.NET MVC với ViewBag
 • ASP.NET MVC với ViewData
 • ASP.NET MVC với TempData
 • ASP.NET MVC với Area
 • Tổng kết chương
 • ASP.NET MVC và ENTITY FRAMEWORK
 • Giới thiệu ADO.NET Entity Data Model
 • Làm việc giữa ASP.NET MVC và ENTITY FRAMEWORK
 • Tạo mới một ADO.NET Entity Data Model
 • Truy vấn Select với ASP.NET MVC và ADO.NET Entity Data Model

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Trương Minh Tuấn

giảng viên trương minh tuấn

Đánh giá của học viên tại Từng bước xây dựng ứng dụng website với ASP.NET MVC

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Từng bước xây dựng ứng dụng website với ASP.NET MVC – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button