3.236.112.70
Lập Trình - CNTT

Khóa học Xây dựng ứng dụng quản lý kho với Java Spring Boot, Hibernate MySQL – Miễn phí

khoá học Xây dựng ứng dụng quản lý kho với Java Spring Boot, Hibernate MySQL

Khóa học Xây dựng ứng dụng quản lý kho với Java Spring Boot, Hibernate MySQL – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Khóa học này cũng trang bị các kiến thức về mô hình MVC, Java Web và MySQL đồng thời trang bị các kỹ năng giải quyết vấn đề khi gặp phải trong khi xây dựng ứng dụng với Java Spring

Nội dung của khóa học

 • Giới thiệu khóa học và công nghệ sử dụng
 • Giới thiệu về JDBC
 • Giới thiệu về Hibernate  Phần 1
 • Giới thiệu về Hibernate Phần 2
 • Giới thiệu về Spring Core – Phần 1
 • Giới thiệu về Spring Core – Phần 2
 • Giới thiệu về Spring core-Phần 3
 • Giới thiệu về mô hình MVC, luồng hoạt động của Spring MVC
 • Phân tích nghiệp vụ cho project
 • Thiết kế Database, mô tả chức năng của từng bảng
 • Triển khai tạo database lên MySQL
 • Khởi tạo project, thiết lập cấu hình cho dự án .
 • Giới thiệu tổ chức cấu trúc dự án, khởi tạo các file mapping cho Hibernate, dựng mockup cho ứng dụng
 • Ghép giao diện HTML vào ứng dụng
 • Áp dụng template engine Apache tiles vào dự án
 • Xây dựng kết nối tới database
 • Xây dựng login module: login service & login validate
 • Xây dựng login module: login controller & form login
 • Tạo menu động dựa theo phân quyền
 • Xây dựng bộ lọc kiểm tra quyền và kiểm tra đăng nhập.
 • Xây dựng Category module: Category service & Category validate
 • Xây dựng Category module: Category Controller
 • Xây dựng Category module: Tạo màn hình add, edit, view cho category
 • Xây dựng Category module: Tạo màn hình  category list và các chức năng thao tác trên list
 • Xây dựng Category module: Tạo form tìm kiếm dữ liệu
 • Tạo chức năng phân trang cho hệ thống
 • Xây dựng Product Info module: Product Info service & Product Info validate
 • Xây dựng Product Info module: Cấu hình file upload cho hệ thống, tạo Product Info Controller
 • Xây dựng Product Info module: Tạo form upload file cho màn hình, tạo màn hình add, edit, view
 • Xây dựng Product Info module: Hiển thị product info list, các thao tác trên list
 • Xây dựng chức năng hiển thị danh sách sản phẩm trong kho, tìm kiếm dữ liệu
 • Xây dựng chức năng hiển thị lịch sử kho, tìm kiếm dữ liệu.
 • Xây dung chức năng nhập hàng: service & validate .
 • Xây dựng chức năng nhập hàng:controller  Phần 2
 • Xây dựng chức năng nhập hàng: giao diện list, add, edit, view
 • Xây dựng chức năng nhập hàng: Xuất báo cáo
 • Hướng dẫn xây dựng chức năng xuất hàng
 • Hướng dẫn xây dựng module User .
 • Hướng dẫn xây dựng module Role
 • Xây dựng màn hình danh sách menu
 • Xây dựng chức năng cấp quyền
 • Hướng dẫn deploy ứng dụng lên web server

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Việt Hùng

giảng viên Nguyễn Việt Hùng

Đánh giá của học viên tại Xây dựng ứng dụng quản lý kho với Java Spring Boot, Hibernate MySQL

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Xây dựng ứng dụng quản lý kho với Java Spring Boot, Hibernate MySQL – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button