3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

[Chia sẻ] Khóa học Lập Trình Python Từ Zero – Hero – Miễn phí

khoá học lập trình python từ zero hero

[Chia sẻ] Khóa học Lập Trình Python Từ Zero – Hero – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Kiến thức nền tảng nhất về ngôn ngữ lập trình Python cho đến ứng dụng Python nâng cao vào các tình huống thực tế
 • Tiếp cận làm việc và thực hành với Python từ con số 0
 • Nắm được các kiến thức có trong khóa học lập trình Python: biểu thức trong Python, đối tượng String, List, Tuples, Sets và Dictionary, hàm tự định nghĩa, module trong Python…
 • Xây dựng Website, Game, Application hoặc Automation bằng Python
 • Tự ôn tập và nâng cao kỹ năng lập trình Python với các bài tập và tình huống thực có trong quá trình làm việc của lập trình viên
 • Nhanh chóng thành thạo các thao tác làm việc và áp dụng vào công việc lập trình
 • Tự tin phỏng vấn vào các công ty, doanh nghiệp với mức lương cao

Nội dung của khóa học

Phần 1: Các khái niệm cơ bản trong lập trình Python

 • Bài 1: Python Object
 • Bài 2: Kiểu số Number & lý luận Booleans
 • Bài 3: Các phép toán cơ bản trong Python
 • Bài 4: Tìm hiểu String và Xử lý String cơ bản
 • Bài 5: Phép so sánh trong Python
 • Bài 6: Các loại Contrainer: Lists, Tuples, Sets, Dictionary
 • Bài 7: Phép gán kết hợp: Assignment Operators

Phần 2: Biểu thức trong lập trình Python

 • Bài 8: Mệnh đề điều kiện
 • Bài 9: Vòng lặp While
 • Bài 10: Sử dụng For trong duyệt phần tử cho Container
 • Bài 11: Sự khác biệt giữa Continue và Break
 • Bài 12: Xây dựng dãy số với Range

Phần 3: Đối tượng String trong lập trình Python

 • Bài 13: Tìm hiểu đối tượng String cơ bản
 • Bài 14: Một số hàm xử lý với String P1
 • Bài 15: Một số hàm xử lý với String P2
 • Bài 16: Sử dung Split và Join để thao thác với String
 • Bài 17: Tìm hiểu phương thức Format trong String

Phần 4: Đối tượng List, Tuples, Sets và Dictionary

 • Bài 18: Tìm hiểu đối tượng List trong Python
 • Bài 19: Các phương thức xử lý với List
 • Bài 20: Tìm hiểu Queue trong List
 • Bài 21: Tối ưu mã nguồn khi thao tác với List
 • Bài 22: Tìm hiểu đối tượng Tuples
 • Bài 23: Tìm hiểu đối tượng Sets
 • Bài 24: Tìm hiểu đối tượng Dictionary
 • Bài 25: Các hàm liên quan đến Dictionary

Phần 5: Thao tác với hàm tự định nghĩa trong lập trình Python

 • Bài 26: Hướng dẫn xây dựng hàm trong Python
 • Bài 27: Hàm và tham số hàm phần 1
 • Bài 28: Hàm và tham số hàm phần 2
 • Bài 29: Tìm hiểu More Parameter trong Python
 • Bài 30: Bài tập với More Parameter
 • Bài 31: Tìm hiểu Iterators
 • Bài 32: Generator Function
 • Bài 33: Bài tập về xây dựng hàm P1
 • Bài 34: Bài tập về xây dựng hàm P2

Phần 6: Hướng đối tượng và thao tác với File trong Python

 • Bài 35: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng trong Python
 • Bài 36: Xây dựng Class và Object
 • Bài 37: Tìm hiểu Constructor và Destructor
 • Bài 38: Tìm hiểu tính kế thừa P1
 • Bài 39: Tìm hiểu tính kế thừa P2
 • Bài 40: Kế thừa đa lớp trong Python
 • Bài 41: Quy trình đọc File trong Python
 • Bài 42: Thực hiện ghi File
 • Bài 43: Tối ưu hóa mã nguồn bằng Buffer
 • Bài 44: Các hàm liên quan đến xử lý File

Phần 7: Tìm hiểu về module và quản lý lỗi trong Python

 • Bài 45: Giới thiệu Module trong Python
 • Bài 46: Tìm hiểu các Module có sẵn trong Python
 • Bài 47: Tự xây dựng Module cho Python
 • Bài 48: Thao tác với Module MyCode
 • Bài 49: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P1
 • Bài 50: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P2

Phần 8: Tháo tác làm việc với cơ sở dữ liệu

 • Bài 51: Giới thiệu về SQLite
 • Bài 52: Tìm hiểu các câu lệnh truy vấn
 • Bài 53: Hướng dẫn xử lý các câu lệnh truy vấn
 • Bài 54: Import SQLite vào Python
 • Bài 55: Thực hiện Update và Delete dữ liệu trong Python

Phần 9: Tìm hiểu thao tác làm việc với mảng qua thư viện Numpy

 • Bài 56: Giới thiệu sử dụng Array với Module Numpy
 • Bài 57: Xây dựng Array bằng Numpy P1
 • Bài 58: Xây dựng Array bằng Numpy P2
 • Bài 59: Tìm hiểu Array Arithmetic trong Numpy
 • Bài 61: Xử lý vấn đề cắt mảng P2
 • Bài 62: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P
 • Bài 63: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P

Phần 10: Thao tác quản lý dữ liệu với Pandas

 • Bài 64: Tìm hiểu Pandas Series P1
 • Bài 65: Tìm hiểu Pandas Series P2
 • Bài 66: Hướng dẫn thao tác Index và Reindex trong Series
 • Bài 67: Lấy và lọc dữ liệu trong Array
 • Bài 68: Sắp xếp và duyệt dữ liệu trong Array
 • Bài 69: Tìm hiểu DataFrame
 • Bài 70: Tạo DataFrame từ Dictionary
 • Bài 71: Lấy và lọc dữ liệu trong DataFrame
 • Bài 72: Drop Row và Drop Column
 • Bài 73: Thao tác phép toán với DataFrame
 • Bài 74: Tìm hiểu Multi Level Index

Phần 11: Bài tập tình huống

 • Bài 75: Bài tập xử lý tình huống 1
 • Bài 76: Bài tập xử lý tình huống 2
 • Bài 77: Bài tập xử lý tình huống 3
 • Bài 78: Bài tập xử lý tình huống 4
 • Bài 79: Bài tập xử lý tình huống 5
 • Bài 80: Bài tập xử lý tình huống 6
 • Bài 81: Bài tập xử lý tình huống 7
 • Bài 82: Bài tập xử lý tình huống 8
 • Bài 83: Bài tập xử lý tình huống 9
 • Bài 84: Bài tập xử lý tình huống 10
 • Bài 85: Bài tập xử lý tình huống 11
 • Bài 86: Bài tập xử lý tình huống 12
 • Bài 87: Bài tập xử lý tình huống 13
 • Bài 88: Bài tập xử lý tình huống 14
 • Bài 89: Bài tập xử lý tình huống 15

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Vũ Quốc Tuấn

giảng viên Vũ Quốc Tuấn

Đánh giá của học viên tại Lập Trình Python Từ Zero – Hero

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Lập Trình Python Từ Zero – Hero – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button