44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

Khóa học Toàn tập ngôn ngữ lập trình C# – Miễn phí

khoá học Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

Khóa học Toàn tập ngôn ngữ lập trình C# – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Có được toàn bộ kiến thức về ngôn ngữ lập trình C# từ cơ bản đến chuyên sâu nhất để có thể tự tạo ra được một ứng dụng hoàn chỉnh từ C#
 • Nắm được những nội dung chính trong ngôn ngữ C#: kiến thức về hàm, cấu trúc trong C#, debug, xử lý chuỗi và mảng, xây dựng một project thực tế…
 • Có được kiến thức toàn diện đầy đủ về ngôn ngữ lập trình C#
 • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
 • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#, lập trình win form cơ bản trong C#
 • Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin…

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu về lập trình C#, cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình

 • Bài 1: Giới thiệu về C#
 • Bài 2: Cài đặt và sử dụng Visual Studio

Phần 2: Tổng quan lập trình C#

 • Bài 3: Kiểu dữ liệu,Biến và biểu thức
 • Bài 4: Các phép toán trong C#
 • Bài 5: Các cách ghi chú trong C#
 • Bài 6: Các cấu trúc điều kiện
 • Bài 7: Các cấu trúc lặp.
 • Bài 8: Hàm trong C#
 • Bài 9: Một số thư viện thường dùng
 • Bài 10: Project tổng hợp

Phần 3: Cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#

 • Bài 11: Debug trong c#
 • Bài 12: Xử lý biệt lệ trong C#

Phần 4: Chuỗi, mảng và collection trong C#

 • Bài 13: Chuỗi và các thao tác trên chuỗi
 • Bài 14: Mảng
 • Bài 15: List
 • Bài 16: Dictionary
 • Bài 17: Project thực tế

Phần 5: Lập trình hướng đối tượng trong C#

 • Bài 18: Các khái niệm liên quan tới lớp và đối tượng
 • Bài 19: Xây dựng các lớp (Class) các thành phần của lớp
 • Bài 20: Xây dựng các lớp kế thừa trong C#
 • Bài 21: Project thực tế

Phần 6: Lập trình Windows Form cơ bản trong C#

 • Bài 22: Giới thiệu về Windows Form
 • Bài 23: Giới thiệu về thanh công cụ Toolbox & Properties19:55
 • Bài 24: MessageBox
 • Bài 25: Panel & SplitContainer
 • Bài 26: Các control cơ bản nhất: Label,Textbox, Button20:39
 • Bài 27: Checkbox, RadioButton
 • Bài 28: Picturebox
 • Bài 29: DateTimePicker & MonthCalendar
 • Bài 30: ListBox
 • Bài 31: ComboBox
 • Bài 32: CheckedListBox
 • Bài 33: Project thực tế

Phần 7: Các bài tập rèn luyện tổng hợp – Có đáp án

 • Bài 34: Bài tập rèn luyện 1 – Vẽ giao diện và xử lý sự kiện lúc Runtime
 • Bài 35: Bài tập rèn luyện 2 – Chương trình tính tiền bán sách
 • Bài 36: Bài tập rèn luyện 3 – Thiết kế giao diện xử lý chuỗi
 • Bài 37: Bài tập rèn luyện 4- Viết chương trình đặt vé cho Rạp chiếu phim
 • Bài 38: Bài tập rèn luyện 5- Thiết kế giao diện tương tác với mảng

Phần 8: Các bài tập rèn luyện tổng hợp – tự giải

 • Bài 39: Bài tập rèn luyện 6- Thiết kế màn hình Hóa đơn bán xe
 • Bài 40: Bài tập rèn luyện 7 – Viết Game Caro 2 người chơi với nhau
 • Bài 41: Bài tập rèn luyện 8 – Viết phần mềm Kiểm tra gõ phím
 • Bài 42: Bài tập rèn luyện 9 – Viết phần mềm tương tự MsPaint
 • Bài 43: Bài tập rèn luyện 10- Viết game Xếp hình
 • Bài 44: Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Trần Duy Thanh

giảng viên trần duy thanh

Đánh giá của học viên tại Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

đánh giá học viên tại khoá học Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Toàn tập ngôn ngữ lập trình C# – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button