3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

Khóa Học lập trình Angular JS My SQL PHP – Miễn phí

khoá học lập trình angularjs mysql php

Khóa Học lập trình Angular JS My SQL PHP – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Làm chủ kiến thức lập trình backend với Angular JS.
 • Cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js
 • Tự mình xây dựng được một trang web sử dụng ngôn ngữ Angular JS.
 • Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty lập trình web hiện nay
 • Đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.
 • Có nền tảng kiến thức về ngôn ngữ Angular JS để bạn bắt kịp với các phiên bản mới nhất của ngôn ngữ Angular JS

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu angular js

Phần 2: Cài đặt cơ bản

 • Bài 2: Cài đặt code editor
 • Bài 3: Cài đặt plugin

Phần 3: Chạy ứng dụng angular đầu tiên

 • Bài 4: Cài đặt angular js và chạy ứng dụng đầu tiên
 • Bài 5: Sử dụng file template
 • Bài 6: Khái niệm và sử dụng ng-model
 • Bài 7: Sử dụng ng-model với select
 • Bài 8: Sử dụng ng-model với radio button
 • Bài 9: Logic sử dụng ng-model qua bài hiệu ứng đơn giản
 • Bài 10: ng-show và ng-init

Phần 4: Thực hành với Scope và Controller trong Angular js

 • Bài 11: Hiểu Scope và controller thông qua bài thực hành
 • Bài 12: Cách định nghĩa và sử dụng hàm gắn với scope

Phần 5: Học Angular js qua bài tập thực hành

 • Bài 13: Tổng hợp kiến thức đã học qua bài thực hành – phần html
 • Bài 14: Viết phần logic của ứng dụng
 • Bài 15: Hoàn thiện ứng dụng
 • Bài 16: Hướng dẫn làm hoàn chỉnh ứng dụng
 • Bài 17: Sử dụng vòng lặp ng-repeat

Phần 6: Học cách viết backend theo phương pháp single-page web app sử dụng Angular js

 • Bài 18: Giới thiệu bài tập và cách đặt phím tắt trình bày lại format của code
 • Bài 19: Xử lý logic ban đầu cho phần thêm sửa xóa nội dung kiểu single-page web app
 • Bài 20: Hoàn thiện chức năng sửa xóa trực tiếp với ng-repeat

Phần 7: Tổng kết ứng dụng và giới thiệu phương pháp xử lý dữ liệu

 • Bài 21: Tổng kết kiến thức
 • Bài 22: Làm thật

Phần 8: Tạo dữ liệu trong Mysql và viết API cho Angular js

 • Bài 23: Tạo cơ sở dữ liệu
 • Bài 24: Viết API lấy dữ liệu cho angular

Phần 9: Kết nối Angular js với Mysql qua API

 • Bài 25: Cài đặt môi trường chạy angular trong project web động
 • Bài 26: Kết nối angular với Mysql qua API

Phần 10: Hoàn thiện ứng dụng Angular js – Mysql đầu tiên

 • Bài 27: Viết API sử dữ liệu
 • Bài 28: Hoàn thiện ứng dụng Angular Mysql

Phần 11: Tích hợp Angular Material

 • Bài 29: Mở đầu về angular material với ứng dụng thông báo
 • Bài 30: Tích hợp angular material vào view

Phần 12: Giới thiệu phương pháp lập trình single-page web app sử dụng Route

 • Bài 31: Lọc dữ liệu trong angular
 • Bài 32: Cách viết nhiều controller trong một web
 • Bài 33: Học phương pháp làm single-page web app qua bài thực hành

Phần 13: Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên sử dụng Route kết nối cơ sở dữ liệu qua http

 • Bài 34: Kiến thức cơ bản về Route
 • Bài 35: Sử dụng HTML5 mode trong angular
 • Bài 36: Tạo dữ liệu thật và kết nối với angular qua $http
 • Bài 37: Phun dữ liệu ra single-page web app

Phần 14: Giơi thiệu project Single-page web app số 2

 • Bài 38: Giới thiệu project single-page web app số 2 và download file mẫu
 • Bài 39: Bố cục và sắp xếp file cho project

Phần 15: Phần route và phân tích dữ liệu

 • Bài 40: Hoàn thiện phần điều hướng sử dụng route cho Project
 • Bài 41: Phương hướng xử lý phần dữ liệu cho web
 • Bài 42: Phân tích cơ sở dữ liệu

Phần 16: Làm quen với phương pháp lập trình backend bằng Angular

 • Bài 43: Thêm dữ liệu
 • Bài 44: Cài đặt thư viện và môi trường Angular cho view trong Backend
 • Bài 45: Giao tiếp dữ liệu bằng API
 • Bài 46: Tạo view
 • Bài 47: Sử dụng angular lấy dữ liệu từ API
 • Bài 48: Đẩy dữ liệu ra bằng Angular
 • Bài 49: Sửa dữ liệu bằng Angular
 • Bài 50: Viết API lưu dữ liệu
 • Bài 51: Lưu dữ liệu bằng Angular
 • Bài 52: Hoàn thiện Backend bằng Angular cho trang about

Phần 17: Xử lý các phần giao diện trang contact và trang liên hệ

 • Bài 53: Viết controller đưa dữ liệu ra frontend
 • Bài 54: Sửa lỗi router phổ biến trong angular
 • Bài 55: Xử lý dữ liệu trang contact
 • Bài 56: Xử lý dữ liệu trang tin tức

Phần 18: Tổng kết phần 1 Angular

 • Bài 57: Tổng kết phần 1

Phần 19: Học sử dụng thư viện angular cho lập trình backend

 • Bài 58: Giới thiệu phần học sử dụng thư viện angular

Phần 20: Ba bước cơ bản để sử dụng một thư viện

 • Bài 59: Hướng dẫn sử dụng thư viện ui select của angular
 • Bài 60: Bước số 2 trong sử dụng thư viện – kiểm soát dữ liệu trả về
 • Bài 61: Bước số 3 trong sử dụng thử viện – Kết nối cơ sở dữ liệu

Phần 21: Sử dụng thư viện ui select

 • Bài 62: Thư viện ui select với multiple select
 • Bài 63: Bước số 2 lấy dữ liệu trả về
 • Bài 64: Bước số 3 – Kết nối cơ sở dữ liệu

Phần 22: Hàm xử lý phần form trong angular

 • Bài 65: Kiểm tra tính hợp lệ của form dữ liệu
 • Bài 66: Hiển thị thông báo lỗi bằng hàm có sẵn của angular
 • Bài 67: Kiểm tra việc submit của người dùng
 • Bài 68: Hàm setPristine cho form
 • Bài 69: Tổng kết phần form trong Angular

Phần 23: Project backend sử dụng angular giới thiệu và cài đặt cơ bản

 • Bài 70: Cài đặt cơ bản dữ liệu – API – Angular

Phần 24: Cách sử dụng template admin khi làm backend

 • Bài 71: Cách sử dụng template admin khi làm backend
 • Bài 72: Dựng template cơ bản

Phần 25: Tạo route cho các chức năng sử dụng template

 • Bài 73: Dựng Routing cơ bản
 • Bài 74: Tạo 2 route adduser và userlist

Phần 26: Chức năng thêm mới người dùng

 • Bài 75: Tạo form thêm người dùng bằng template
 • Bài 76: Viết API thêm người dùng
 • Bài 77: Sử dụng Angular để lấy dữ liệu thông qua scope
 • Bài 78: Chuyển dữ liệu cho API
 • Bài 79: Đặt phím tắt cho angular post

Phần 27: Chức năng đăng nhập

 • Bài 80: Tích hợp thông báo cho chức năng thêm dữ liệu bằng Angular
 • Bài 81: Chức năng đăng nhập phần setup cơ bản phần template
 • Bài 82: Qui trình logic của chức năng đăng nhập
 • Bài 83: Sử dụng Angular lấy dữ liệu và gửi về API
 • Bài 84: Viết Api xử lý dữ liệu
 • Bài 85: Xử lý 3 trường hợp xảy ra khi đăng nhập hệ thống

Phần 28: Xử lý chuyển hướng và đăng xuất

 • Bài 86: Xử lý chuyển hướng trong Angular
 • Bài 87: Sử dụng angular kiểm tra tính hợp lệ của form
 • Bài 88: Kiểm tra trạng thái đăng nhập trong Angular
 • Bài 89: Đăng xuất
 • Bài 90: Qui trình logic của chức năng xem danh sách người dùng
 • Bài 91: API – Phần dữ liệu

Phần 29: Chức năng xem danh sách dữ liệu phần cơ bản

 • Bài 92: Angular – Phần dữ liệu

Phần 30: Tích hợp template admin

 • Bài 93: Tạo giao diện từ template admin
 • Bài 94: Đưa dữ liệu ra template

Phần 31: Tích hợp các chức năng trên cùng một page

 • Bài 95: Viết hàm Angular hiện thị form sửa dữ liệu trực tiếp khi ấn edit
 • Bài 96: Logic của phần sửa dữ liệu
 • Bài 97: Dùng Angular lấy dữ liệu cần sửa gửi về API0
 • Bài 98: Xử lý việc cập nhật dữ liệu ngầm trong angular thông qua API
 • Bài 99: Tích hợp notification cho giao dịch thành công
 • Bài 100: Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

gianng vien Nguyễn Đức Việt

Đánh giá của học viên tại lập trình Angular JS My SQL PHP

đánh giá học viên tại khoá học lập trình Angular JS My SQL PHP

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học lập trình Angular JS My SQL PHP – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button