3.233.221.90
Lập Trình - CNTT

[Chia sẻ] Khóa học C/ C++ từ a đến z – Miễn phí

khoá học C/ C++ từ a đến z

[Chia sẻ] Khóa học C/ C++ từ a đến z – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Sử dụng thư viện STL thành thạo cũng như kĩ thuật lập trình hàm.
 • Kiến thức lập trình để xây dựng phần mềm từ ý tưởng đến thành phẩm.
 • Thành thạo ngôn ngữ C/C++ với các kiểu dữ liệu mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc..
 • Biết sử dụng kỹ thuật đệ quy để giải quyết bài toán phức tạp.
 • Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và gỡ lỗi (design, implement, test, and debug).
 • Tự học thêm C++ hoặc học một ngôn ngữ khác khi đã có được căn bản vững

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu về lập trình và các khái niệm cơ bản

 • Bài 1: Tổng quan về lập trình
 • Bài 2: Ngôn ngữ lập trình C/C++
 • Bài 3: Biểu thức
 • Bài 4: Các kiểu dữ liệu trong C/C++
 • Bài 5: Sử dụng Biến trong C/C++
 • Bài 6: Sử dụng Hằng trong C/C++
 • Bài 7: Các phép toán trong C/C++
 • Bài 8: Bài tập thực hành 1
 • Bài 9: Bài tập thực hành 2
 • Bài 10: Bài tập thực hành 3
 • Bài 11: Bài tập thực hành 4
 • Bài 12: Bài tập thực hành 5
 • Bài 13: Bài tập tự thực hành

Phần 2: Cấu trúc điều khiển

 • Bài 14: Khái niệm cấu trúc điều khiển
 • Bài 15: Sử dụng câu lệnh if, if…else
 • Bài 16: Sử dụng câu lệnh if…else lồng nhau
 • Bài 17: Sử dụng câu lệnh switch…case
 • Bài 18: Sử dụng lệnh goto
 • Bài 19: Bài tập thực hành 1
 • Bài 20: Bài tập thực hành 2
 • Bài 21: Bài tập thực hành 3
 • Bài 22: Bài tập thực hành 4
 • Bài 23: Bài tập thực hành 5
 • Bài 24: Bài tập tự thực hành

Phần 3: Cấu trúc vòng lặp

 • Bài 25: Vòng lặp for, while, do…while
 • Bài 26: Lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy
 • Bài 27: Vòng lặp lồng nhau
 • Bài 28: Bài tập thực hành 1
 • Bài 29: Bài tập thực hành 2
 • Bài 30: Bài tập thực hành 3
 • Bài 31: Bài tập thực hành 4
 • Bài 32: Bài tập thực hành 5
 • Bài 33: Bài tập tự thực hành

Phần 4: Hàm – Chương trình con

 • Bài 34: Xây dựng và sử dụng hàm
 • Bài 35: Tham số của hàm
 • Bài 36: Khai báo hàm
 • Bài 37: Câu lệnh return và exit
 • Bài 38: Bài tập thực hành 1
 • Bài 39: Bài tập thực hành 2
 • Bài 40: Bài tập thực hành 3
 • Bài 41: Bài tập thực hành 4
 • Bài 42: Bài tập thực hành 5
 • Bài 43: Bài tập tự thực hành

Phần 5: Kỹ thuật đệ quy

 • Bài 44: Khái niệm kỹ thuật đệ quy
 • Bài 45: Phân loại đệ quy
 • Bài 46: Bài tập tự thực hành

Phần 6: Mảng trong C/C++

 • Bài 47: Mảng một chiều
 • Bài 48: Bài tập thực hành 1
 • Bài 49: Bài tập thực hành 2
 • Bài 50: Bài tập thực hành 3
 • Bài 51: Bài tập thực hành 4
 • Bài 52: Bài tập thực hành 5
 • Bài 53: Bài tập tự thực hành
 • Bài 54: Mảng nhiều chiều
 • Bài 55: Bài tập thực hành 1
 • Bài 56: Bài tập thực hành 2
 • Bài 57: Bài tập thực hành 3
 • Bài 58: Bài tập thực hành 4
 • Bài 59: Bài tập thực hành 5
 • Bài 60: Bài tập tự thực hành

Phần 7: Xử lý Chuỗi trong C/C++

 • Bài 61: Khái niệm và thao tác trên chuỗi
 • Bài 62: Một số hàm về chuỗi
 • Bài 63: Mảng các chuỗi
 • Bài 64: Bài tập thực hành 1
 • Bài 65: Bài tập thực hành 2
 • Bài 66: Bài tập thực hành 3
 • Bài 67: Bài tập thực hành 4
 • Bài 68: Bài tập thực hành 5
 • Bài 69: Bài tập tự thực hành

Phần 8: Con trỏ trong lập trình C/C++

 • Bài 70: Khái niệm về con trỏ
 • Bài 71: Các thao tác trên con trỏ
 • Bài 72: Cấp phát bộ nhớ động
 • Bài 73: Con trỏ và mảng
 • Bài 74: Bài tập thực hành 1
 • Bài 75: Bài tập thực hành 2
 • Bài 76: Bài tập thực hành 3
 • Bài 77: Bài tập thực hành 4
 • Bài 78: Bài tập thực hành 5
 • Bài 79: Bài tập tự thực hành

Phần 9: Kiểu dữ liệu cấu trúc

 • Bài 80: Thao tác trên kiểu dữ liệu cấu trúc
 • Bài 81: Mảng cấu trúc
 • Bài 82: Cấu trúc lồng nhau
 • Bài 83: Kiểu enum và union
 • Bài 84: Bài tập thực hành 1
 • Bài 85: Bài tập thực hành 2
 • Bài 86: Bài tập thực hành 3
 • Bài 87: Bài tập thực hành 4
 • Bài 88: Bài tập thực hành 5
 • Bài 89: Bài tập thực hành

Phần 10: Xử lý tập tin

 • Bài 90: Khái niệm kiểu tập tin
 • Bài 91: Các hàm xử lý trên tập tin
 • Bài 92: Bài tập thực hành 1
 • Bài 93: Bài tập thực hành 2
 • Bài 94: Bài tập tự thực hành

Phần 11: Tối ưu chương trình

 • Bài 95: Cải tiến giải thuật
 • Bài 96: Tinh chỉnh mã nguồn

Phần 12: Các bài tập tổng hợp

 • Bài 97: Bài tập 1 – Bài tập tổng hợp về mảng một chiều
 • Bài 98: Bài tập 2 – Bài tập tổng hợp về ma trận
 • Bài 99: Bài tập 3 – Xây dựng chương trình quản lý điểm
 • Bài 100: Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Dương Tích Đạt

giảng viên Dương Tích Đạt

Đánh giá của học viên tại C/ C++ từ a đến z

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học C/ C++ từ a đến z – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button