3.236.112.70
Lập Trình - CNTT

Khóa học toàn bộ kiến thức về angularjs trong 6 giờ – Miễn phí

khoá học toàn bộ kiến thức về angularjs trong 6 giờ

Khóa học toàn bộ kiến thức về angularjs trong 6 giờ – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Tìm hiểu cách AngularJS hoạt động, bao gồm các kiến thức như directives, dependency injection, two way data binding, the digest loop, watchers, và nhiều hơn nữa.
 • Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của Javascript và HTML được sử dụng bởi AngularJS, chẳng hạn như các thuộc tính tùy chỉnh, phương thức đã được định dạng kiểu, hash, và vòng lặp sự kiện.
 • Code custom services. Thiết kế custom directives, Tự thiết kế được custom services, tự thiết kế được custom directives, hiểu về các khái niệm: compile, link, và scope.
 • Xây dựng một ứng dụng trang duy nhất sử dụng AngularJS.
 • Bắt kịp với các phiên bản tiếp theo mới nhất của AngularJS 2.0!

Nội dung của khóa học

 • Nghiên cứu và tìm hiểu Angular JS
 • Giới thiệu
 • Tìm hiểu Angular JS
 • Big words và Angular JS
 • Mô hình Model – View – Star(*)
 • Những vấn đề mà AnguarJS đang cố gắng giải quyết
 • Mô hình Model – View – Star(*)
 • HTML và các thuộc tính tùy chỉnh Custom Attribute
 • Javascript: Không gian tên biến Global namespace
 • Hưỡng dẫn tải source code mã nguồn chương trình cho khóa học này
 • Cách khởi tạo Modules, Apps, và Controllers
 • Services và Dependency Injection
 • Kỹ thuật Dependency Injection trong JavaScript
 • Làm quen với Scope Service
 • Hàm (Function) và Chuỗi (String) trong Javascript
 • Hiểu Dependency Injection hoạt động trong AngularJS như thế nào ?
 • Sử dụng các Service khác
 • Array và Function trong Javascript
 • Dependency Injection và Minify
 • Databinding và Directive
 • Ý nghĩa và tác dụng của Scope trong Data-binding và kỹ thuật interpolation
 • Directive và cơ chế ràng buộc dữ liệu hai chiều Two-way Data-binding
 • Javascript: Vòng lặp sự kiện Event Loop
 • Danh sách theo dõi Watchers và Digest loop
 • Common Directives
 • Common Directives (Phần 2)
 • Dữ liệu ngoài và service $http
 • Single Page Application (SPA)
 • AngularJS: Cách khai báo nhiều Controllers và nhiều Views
 • HTML và Javascript: Giới thiệu SPA và Hash
 • Kỹ thuật Routing, sử dụng Template và controller trong AngularJS – Phần 1
 • Kỹ thuật Routing, sử dụng Template và controller trong AngularJS – Phần 2
 • Tự định nghĩa Singleton và các Services trong AngularJS
 • Singleton và các Services trong AngularJS
 • Cách tạo một service
 • Tự định nghĩa Custom Directive
 • HTML và các thành phần có thể tái sử dụng
 • Angular và̀ chuẩn hóa tên biến, tên attribute
 • Cách tạo một Derective
 • Giới thiệu và sử dụng template trong directive
 • Sử dụng Scope trong Directive (kí hiệu @)
 • Sử dụng Scope trong Directive (kí hiệu =)
 • Sử dụng Scope trong Directive (kí hiệu &)
 • Sử dụng vòng lặp với Directive
 • Hiểu về “Compile”
 • Hiểu về ‘Link’
 • Hiểu về Transclusion
 • Xây dựng một ứng dụng hoàn thiện từ đầu
 • Ứng dụng dự báo thời tiết SPA
 • Xây dựng Custom Service cho ứng dụng
 • Bindind data (Phần 1)
 • Binding data (Phần 2)
 • play course
 • Xây dựng Custom Directive
 • Đóng gói và tổ chức mã nguồn
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng UX bằng việc sử dụng ng-submit
 • Thiết kế Service trong ứng dụng Large AngularJS
 • Nested Controllers và cú pháp ‘Controller as’
 • Lựa chọn cấu trúc khi ứng dụng lớn dần, nguyên tắc LIFT
 • Chuẩn bị làm quen với AngularJS 2.0 trong năm 2016
 • Giới thiệu về AngularJS 2.0, ES6 và Typescript

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Bảo Vũ Nhữ

giảng viên Bảo Vũ Nhữ

Đánh giá của học viên tại toàn bộ kiến thức về angularjs trong 6 giờ

đánh giá học viên tại khoá học toàn bộ kiến thức về angularjs trong 6 giờ

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học toàn bộ kiến thức về angularjs trong 6 giờ – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button