44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

Khóa học jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tập – Miễn phí

khoá học jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tập

Khóa học jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tập – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Sử dụng công cụ Chrome Developer Tool trong thiết kế web hiện đại
 • Thao tác với thư viện jQuery, juQuery ui, Tweenmax
 • Tự xây dựng các plugin mới bằng jQuery
 • Nâng cao khả năng tự đọc hiểu các tài liệu tự lập trình jQuery
 • Tăng khả năng tương tác với người dùng
 • Tạo hiệu ứng động cho những thay đổi của nội dung, tài liệu
 • Lấy thông tin từ server mà không cần tải lại trang web
 • Có khả năng chỉnh sửa giao diện của một Webside bất kì

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tổng quan về jQuery

 • Bài 1: Giới thiệu jQuery

Phần 2: Cài đặt và chạy File jQuery

 • Bài 2: Giới thiệu và cài đặt Sublime text và Plugin emmet
 • Bài 3: Cài đặt Plugin khác và cách sử dụng
 • Bài 4: Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery

Phần 3: Giới thiệu 3 phần quan trọng của jQuery

 • Bài 5: 3 Phần quan trọng của jQuery & Thực hành các hàm cơ bản qua ví dụ

Phần 4: Project 1 hiệu ứng accordion

 • Bài 6: Giới thiệu project và tạo file ban đầu
 • Bài 7: Xử lý phần html và css
 • Bài 8: Xử lý phần jquery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class
 • Bài 9: Tổng kết kiến thức học từ bài 1

Phần 5: Project 2 One Page website

 • Bài 10: Giới thiệu project và xu hướng web one page
 • Bài 11: One page website phần html
 • Bài 12: One page website phần css
 • Bài 13: One page website phần jquery : hàm chuyển động body
 • Bài 14: One page website phần jquery : giới thiệu hàm offset1
 • Bài 15: Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2

Phần 6: Project 3 Cách làm hiệu ứng ảnh và kết hợp hàm animate, offset, click, addClass .. đã học

 • Bài 16: Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng
 • Bài 17: Quy trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu
 • Bài 18: Viết mã Html
 • Bài 19: Viết mã Css
 • Bài 20: Viết mã jquery: phần xử lý cho nút
 • Bài 21: Viết mã jquery: phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh
 • Bài 22: Viết mã jquery: phần xử lý tổng hợp
 • Bài 23: Tổng kết kiến thức đã học trong project 3

Phần 7: Giới thiệu các thuộc tính css3 nâng cao cho hiệu ứng

 • Bài 24: Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong phần 7
 • Bài 25: Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của css3
 • Bài 26: Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition

Phần 8: Áp dụng transition làm hiệu ứng

 • Bài 27: Viết mã Html
 • Bài 28: Viết mã Css và hiệu ứng
 • Bài 29: Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung
 • Bài 30: Viết mã Html
 • Bài 31: Viết mã Css
 • Bài 32: Phần css hiệu ứng
 • Bài 33: Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jquery cho hiệu ứng load thêm
 • Bài 34: Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác

Phần 9: Sử dụng animation

 • Bài 35: Giới thiệu animation
 • Bài 36: Sử dụng animation
 • Bài 37: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 1 html
 • Bài 38: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 2 css
 • Bài 39: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 3 Chuyển động
 • Bài 40: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 1 html
 • Bài 41: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 2 css
 • Bài 42: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 3 Chuyển động
 • Bài 43: Tổng kết

Phần 10: Sử dụng jquery kết hợp với css3

 • Bài 44: Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jquery và css3
 • Bài 45: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 1 html
 • Bài 46: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 2 css
 • Bài 47: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 3 jquery
 • Bài 48: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 4 Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper
 • Bài 49: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 5 Thuộc tính tâm quay, các hiệu ứng slide fall, sticky
 • Bài 50: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 6 Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay
 • Bài 51: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 7 Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes
 • Bài 52: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 8 Hàm thời gian của jquery và các hiệu ứng
 • Bài 53: Project 7: Push menu sử dụng jquery – phần 1 html và css
 • Bài 54: Project 7: Push menu sử dụng jquery – phần 2 html
 • Bài 55: Project 7: Push menu sử dụng jquery – phần 3 Hướng dẫn các bài ứng dụng khác

Phần 11: Sử dụng jquery viết hiệu ứng tại trang apple.com

 • Bài 56: Giới thiệu hiệu ứng trang apple.com và kiến thức cần áp dụng
 • Bài 57: Hiệu ứng apple.com – Phần 1 html
 • Bài 58: Hiệu ứng apple.com – Phần 2 css
 • Bài 59: Hiệu ứng apple.com – Phần 3 Phần jquery xử lý cho nút next phần 1
 • Bài 60: Hiệu ứng apple.com – Phần 4 Phần jquery xử lý cho nút next phần 2
 • Bài 61: Hiệu ứng apple.com – Phần 5: Phần jquery xử lý cho nút next phần 3
 • Bài 62: Hiệu ứng apple.com – Phần 6: Phần jquery xử lý cho nút prev
 • Bài 63: Hiệu ứng apple.com – Phần 7: Phần jquery xử lý cho nút chuyển slide
 • Bài 64: Hiệu ứng apple.com – Phần 8: Phần jquery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng

Phần 12: Sử dụng jquery viết các kiểu hiệu ứng khác nhau cho slide

 • Bài 65: Jquery cho các hiệu ứng slide giới thiệu
 • Bài 66: Jquery cho các hiệu ứng slide: hiệu ứng ‘let me in’
 • Bài 67: Jquery cho các hiệu ứng slide: hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết

Phần 13: Sử dụng jquery viết các hiệu ứng scroll

 • Bài 68: Giới thiệu các kiến thức sử dụng
 • Bài 69: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 1 – html
 • Bài 70: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 2 – css
 • Bài 71: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 3 – jquery
 • Bài 72: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 4 – hướng dẫn bài tập áp dụng
 • Bài 73: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 5 – phân tích hiệu ứng scroll jquery trong web thực tế
 • Bài 74: Project 9: Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng: scroll, wow js, animate css
 • Bài 75: Project 9: Bắt đầu xử lý html và css
 • Bài 76: Project 9: Xử lý hiệu ứng jquery
 • Bài 77: Project 9: Sử dụng thư viện animate.css kết hợp jquery
 • Bài 78: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 1 html + css
 • Bài 79: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 2 jquery
 • Bài 80: Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jquery đã học
 • Bài 81: Tổng kết phần scroll jquery

Phần 14: Hiệu ứng sắp xếp và hiệu ứng filter

 • Bài 82: Giới thiệu các kiến thức và project 10
 • Bài 83: Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện isotope kết hợp jquery
 • Bài 84: Hiệu ứng filter phần 1 – viết mã html
 • Bài 85: Hiệu ứng filter phần 2 – viết mã jquery
 • Bài 86: Hiệu ứng filter phần 3 – filter bằng cách kết hợp jquery và isotope
 • Bài 87: Hiệu ứng filter phần 4 – filter bằng cách quicksearch
 • Bài 88: Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp

Phần 15: Hiệu ứng kết hợp bootstrap và jquery

 • Bài 89: Giới thiệu kiến thức
 • Bài 90: Cài đặt cơ bản bootstrap và plugin
 • Bài 91: Hiệu ứng popover
 • Bài 92: Hiệu ứng tooltip
 • Bài 93: Hiệu ứng tab
 • Bài 94: Hiệu ứng modal
 • Bài 95: Hiệu ứng carousel
 • Bài 96: Hiêu ứng scrollspy – phần 1 html
 • Bài 97: Hiệu ứng scroll spy – phần 2 hiệu ứng scroll và animate

Phần 16: Hiệu ứng Gsap kết hợp jquery

 • Bài 98: Giới thiệu kiến thức
 • Bài 99: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax – phần 1
 • Bài 100: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax – phần 2
 • Bài 101: Áp dụng tweenmax kết hợp jquery
 • Bài 102: Giới thiệu TimelineMax
 • Bài 103: Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp
 • Bài 104: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website
 • Bài 105: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website (Tiếp)

Phần 17: Tổng kết khóa học

 • Bài 106: Tổng kết kiến thức
 • Bài 107: Hướng dẫn viết hiệu ứng

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

gianng vien Nguyễn Đức Việt

Đánh giá của học viên tại jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tập

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tập – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button