44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

Khóa học Lập trình cơ sở dữ liệu với Java – Miễn phí

khoá học Lập trình cơ sở dữ liệu với Java

Khóa học Lập trình cơ sở dữ liệu với Java – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
 • Có thể lập trình quản lý cơ sở dữ liệu
 • Viết được phần mềm quản lý (liên quan đến cơ sở dữ liệu) cho khách hàng
 • Dễ dàng tiến tới lập trình trên Android

Nội dung của khóa học

 • Bài học 1: Giới thiệu về khóa học
 • Bài học 2: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình java và các cơ sở dữ liệu phổ biến
 • Bài học 3: Cài đặt môi trường
 • Bài học 4: Tổng quan về Java, kiểu dữ liệu,Biến
 • Bài học 5: Các cấu trúc điều kiện, các cấu trúc lặp.
 • Bài học 6: Làm việc với String (chuỗi), Array (mảng)
 • Bài học 7: Làm với Collection (tập hợp)
 • Bài học 8: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android
 • Bài học 9: Xây dựng các lớp (Class) các thành phần của lớp
 • Bài học 10: Xây dựng các lớp kế thừa trong java
 • Bài học 11: Đa tiến trình (Multi Thread)
 • Bài học 12: Bẫy lỗi ngoại lệ (Exception)
 • Bài học 13: Làm việc với hệ thống file: Tạo File, Đọc/ghi File
 • Bài học 14: Project thực tế – Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng
 • LẬP TRÌNH XỬ LÝ GIAO DIỆN CƠ BẢN TRONG JAVA
 • Nội dung bài học
 • Bài học 1: Giới thiệu gói Swing, lớp JFrame,Jpanel
 • Bài học 2: Các loại Layout Manager quan trọng thường dùng
 • Bài học 3: JLabel, JTextField, JButton – Các kỹ thuật gán sự kiện
 • Bài học 4: Cách tạo Border, Border Title – JTextArea, JScrollPane – JCheckBox, radioButton, ButtonGroup
 • Bài học 5: JCombobox, JList (demo trên dữ liệu cơ sở và đối tượng)
 • Bài học 6: Project thực tế – Quản lý sinh viên
 • LẬP TRÌNH XỬ LÝ GIAO DIỆN NÂNG CAO TRONG JAVA
 • Nội dung bài học
 • Bài học 1: Split Panes, Jtable
 • Bài học 2: JTree
 • Bài học 3: MenuBar – Context Menu – JToolbar
 • Bài học 4: JTabbedPane
 • Bài học 5: Các loại Dialog thường dùng JoptionPane, JFileChooser…
 • Bài học 6: Project thực tế – Quản lý khách hàng
 • LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI MICROSOFT ACCESS
 • Nội dung bài học
 • Bài học 1: Giới thiệu về Microsoft Access
 • Bài học 2: Cách kết nối Microsoft Access bằng “ucanaccess”
 • Bài học 3: Sử dụng “Statement” để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài học 4: Sử dụng “Statement” để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài học 5: Sử dụng “Statement” để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài học 6: Sử dụng “Statement” để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài học 7: Sử dụng “PreparedStatement” để truy vấn dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài học 8: Sử dụng “PreparedStatement” để thêm mới dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài học 9: Sử dụng “PreparedStatement” để thay đổi dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài học 10: Sử dụng “PreparedStatement” để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft Access
 • Bài học 11: Project thực tế – Quản lý công văn
 • LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI MICROSOFT SQL SERVER
 • Nội dung bài học
 • Bài học 1: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server
 • Bài học 2: Cách kết nối Microsoft SQL Server bằng SqlJDBC
 • Bài học 3: Sử dụng “Statement” để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài học 4: Sử dụng “Statement” để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài học 5: Sử dụng “Statement” để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài học 6: Sử dụng “Statement” để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài học 7: Sử dụng “PreparedStatement” để truy vấn dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài học 8: Sử dụng “PreparedStatement” để thêm mới dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài học 9: Sử dụng “PreparedStatement” để thay đổi dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài học 10: Sử dụng “PreparedStatement” để xóa bỏ dữ liệu trong Microsoft SQL Server
 • Bài học 11: Sử dụng CallableStatement để truy xuất Store Procedure trong Microsoft SQL Server
 • Bài học 12: Project thực tế – Quản lý sản phẩm
 • LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI MYSQL
 • Nội dung bài học
 • Bài học 1: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu MysQL
 • Bài học 2: Cách kết nối MySQL bằng MySql JDBC
 • Bài học 3: Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong MySql
 • Bài học 4: Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong MySql
 • Bài học 5: Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong MySql
 • Bài học 6: Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong MySql
 • Bài học 7: Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong MySql
 • Bài học 8: Sử dụng PreparedStatement để thêm mới dữ liệu trong MySql
 • Bài học 9: Sử dụng PreparedStatement để thay đổi dữ liệu trong MySql
 • Bài học 10: Sử dụng PreparedStatement để xóa bỏ dữ liệu trong MySql
 • Bài học 11: Project thực tế – Quản lý sách
 • LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ORACLE
 • Nội dung bài học
 • Bài học 1: Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
 • Bài học 2: Cách kết nối Oracle bằng oJDBC7
 • Bài học 3: Sử dụng Statement để truy vấn dữ liệu trong Oracle
 • Bài học 4: Sử dụng Statement để thêm mới dữ liệu trong Oracle
 • Bài học 5: Sử dụng Statement để thay đổi dữ liệu trong Oracle
 • Bài học 6: Sử dụng Statement để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle
 • Bài học 7: Sử dụng PreparedStatement để truy vấn dữ liệu trong Oracle
 • Bài học 8: Sử dụng PreparedStatement để thêm mới dữ liệu trong Oracle
 • Bài học 9: Sử dụng PreparedStatement để thay đổi dữ liệu trong Oracle
 • Bài học 10: Sử dụng PreparedStatement để xóa bỏ dữ liệu trong Oracle
 • Bài học 11: Project thực tế – Quản lý sinh viên
 • LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI JPA
 • Nội dung bài học
 • Bài học 1: Giới thiệu JPA(Java Persistence API)
 • Bài học 2: Triển khai dự án quản lý Khách hàng bằng Hibernate – JPA (trên hệ cơ sở dữ liệu SQL Server)
 • GIỚI THIỆU VỀ WINDOWBUILDER PRO ECLIPSE
 • Nội dung bài học
 • Bài học 1: Cách cài đặt plug in Windowbuilder Pro cho Eclipse
 • Bài học 2: Cách sử dụng gói Windowbuilder Pro Eclipse

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Trần Duy Thanh

giảng viên trần duy thanh

Đánh giá của học viên tại Lập trình cơ sở dữ liệu với Java

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Lập trình cơ sở dữ liệu với Java – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button