44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

Khóa học Xây dựng Website Responsive với HTML5 CSS3 – Miễn phí

khoá học Xây dựng Website Responsive với HTML5 CSS3

Khóa học Xây dựng Website Responsive với HTML5 CSS3 – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về xây dựng website responsive sử dung HTML5 và CSS3
 • Tự xây dựng website responsive tương tác nhiều thiết bị khác nhau
 • Nâng cao tay nghề, kiếm được công việc mới với mức hậu đãi tốt hơn
 • Làm chủ công nghệ xây dựng website, làm nền tảng để học những ngôn ngữ lập trình khác

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học

Phần 2: Mở đầu

 • Bài 2: Tùy chọn Editors
 • Bài 3: Thiết lập môi trường Code
 • Bài 4: HTML, CSS là gì ?

Phần 3: HTML cơ bản

 • Bài 5: HTML là gì ?
 • Bài 6: Các thành phần HTML
 • Bài 7: HTML Images
 • Bài 8: HTML Tables
 • Bài 9: HTML Lists
 • Bài 10: HTML ID và Classes

Phần 4: HTML Form

 • Bài 11: HTML Form
 • Bài 12: HTML Form Elements
 • Bài 13: HTML Input Type
 • Bài 14: HTML Input Attributes

Phần 5: HTML5

 • Bài 15: Giới thiệu HTML5
 • Bài 16: HTML5 và trình duyệt
 • Bài 17: Các thành phần trong HTML5
 • Bài 18: HTML5 Semantics Elements
 • Bài 19: Nâng cấp từ HTML4 lên HTML5
 • Bài 20: HTML Canvas
 • Bài 21: HTML Media
 • Bài 22: HTML Video
 • Bài 23: HTML Audio

Phần 6: CSS3

 • Bài 24: Giới thiệu về CSS
 • Bài 25: Mã CSS trong trang
 • Bài 26: CSS Selectors
 • Bài 27: CSS Cascade
 • Bài 28: Background và Borders
 • Bài 29: CSS Margin & Padding
 • Bài 30: CSS Box Model
 • Bài 31: CSS Display
 • Bài 32: CSS Positioning & Overflow
 • Bài 33: CSS Float Layout
 • Bài 34: CSS Pseudo Class và Element

Phần 7: Hiệu ứng CSS3 đặc biệt

 • Bài 35: Rounded Corner
 • Bài 36: Backgrounds
 • Bài 37: Box Shadows
 • Bài 38: Text & Fonts
 • Bài 39: Transforms
 • Bài 40: Transitions
 • Bài 41: Animations
 • Bài 42: Multi-column Layout
 • Bài 43: Box Sizing

Phần 8: Thiết kế Web Responsive

 • Bài 44: Giới thiệu Responsive
 • Bài 45: Viewport trong thiết kế Responsive
 • Bài 46: CSS Gridview
 • Bài 47: Media Queries
 • Bài 48: CSS Frameworks

Phần 9: Sass CSS Editor

 • Bài 49: Giới thiệu Sass
 • Bài 50: Cấu hình và sử dụng

Phần 10: Project 1: HTML5 2D Breakout Games

 • Bài 51: Giới thiệu về Breakout Games
 • Bài 52: Tạo Canvas
 • Bài 53: Di chuyển Ball
 • Bài 54: Xử lý bàn phím
 • Bài 55: Xây dựng viên gạch
 • Bài 56: Xử lý va chạm
 • Bài 57: Cập nhật tỉ số
 • Bài 58: Xử lý chuột
 • Bài 59: Finish Game

Phần 11: Project 2 – Navigation Menu

 • Bài 60: Menu cần xây dựng
 • Bài 61: Khung Menu HTML
 • Bài 62: CSS Menu
 • Bài 63: Menu Responsive

Phần 12: Project 3 – Landing Page

 • Bài 64: Nội dung Landing Page
 • Bài 65: Cấu trúc HTML
 • Bài 66: CSS Landing Page 1
 • Bài 67: CSS Landing Page 2
 • Bài 68: Landing Page Responsive

Phần 13: Project 4 – Giao diện Blog

 • Bài 69: Nội dung Blog
 • Bài 70: Layout HTML Blog Post
 • Bài 71: Cấu trúc HTML Right Panel
 • Bài 72: Tạo CSS Right Panel
 • Bài 73: Tạo CSS Slider
 • Bài 74: CSS Blog Posts
 • Bài 75: Responsive Blog

Phần 14: Tổng Kết

 • Bài 76: Tổng kết khoá học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Bùi Quang Trung

giảng viên Bùi Quang Trung

Đánh giá của học viên tại Xây dựng Website Responsive với HTML5 CSS3

đánh giá học viên tại khoá học Xây dựng Website Responsive với HTML5 CSS3

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Xây dựng Website Responsive với HTML5 CSS3 – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button