3.229.117.191
Lập Trình - CNTT

Khóa học RESTFUL API designing với Spring Boot – Miễn phí

khoá học RESTFUL API designing với Spring Boot

Khóa học RESTFUL API designing với Spring Boot – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Hiểu được về Web services và RESTful API
 • Nắm được nguyên tắc cơ bản trong design RESTful API
 • Cách develop RESTful API sử dụng Spring Boot
 • Hiểu được cách các ứng dụng Web hay Mobile App gọi các RESTful API
 • Có thể ứng tuyển các vị trí RESTful API Backend Developer

Nội dung của khóa học

Phần 1: Khái niệm cơ bản về Web Services

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Web Service là gì?
 • Bài 3: Giới thiều về SOAP Web Services
 • Bài 4: Giới thiều về RESTful Web Services
 • Bài 5: So sánh SOAP và RESTful Web Services

Phần 2: Nguyên tắc thiết kế RESTful API

 • Bài 6: Principles of Designing RESTful APIs
 • Bài 7: Mô tả chức năng của resources bằng http method
 • Bài 8: Cách đặt tên cho resources
 • Bài 9: Filtering và sorting kết quả tìm kiếm
 • Bài 10: Thiết kế RESTful API với searching
 • Bài 11: Phân trang và giới hạn các fields được return từ APIs
 • Bài 12: Format dữ liệu trả về từ API
 • Bài 13: Quản lý Versioning trong API
 • Bài 14: Tài liệu hóa trong thiết kế API
 • Bài 15: Bảo mật resources trong RESTful API
 • Bài 16: Xử lý ngoại lệ trong RESTful API

Phần 3: Tạo RESTful API với Spring Boot

 • Bài 17: Cài đặt Environment
 • Bài 18: Tại sao lại chọn Spring Boot?
 • Bài 19: Kiến trúc Web Service Application Layers
 • Bài 20: Cách tạo một RESTful Controller trong Spring Boot
 • Bài 21: Tạo RESTful với Http GET method
 • Bài 22: Tạo RESTful với Http POST method
 • Bài 23: Tạo RESTful với Http PUT method
 • Bài 24: Tạo RESTful với Http DELETE method

Phần 4: Tạo ứng dụng CRUD RESTful API với Spring Boot và Mysql, Hibernate

 • Bài 25: Add dependencies và cấu hình application.properties với Mysql, Hibernate
 • Bài 26: Cấu hình để Spring Boot có thể load được Hibernate
 • Bài 27: Code phần Entiy Object
 • Bài 28: Code phần Hibernate DAO,Service và Rest Controller Layers
 • Bài 29: Test các chức năng CRUD sử dụng Postman

Phần 5: Tạo ứng dụng SPA Web App với AngularJS để call RESTful API

 • Bài 30: SPA web app và AngularJS là gì?
 • Bài 31: Add dependency thymeleaf và tạo controller để load SPA page
 • Bài 32: Cơ chế làm việc của AngularJS
 • Bài 33: Code Angular cho chức năng add
 • Bài 34: Code Angular cho chức năng list
 • Bài 35: Code Angular cho chức năng update và delete

Phần 6: Bảo mật trong RESTful API

 • Bài 36: Tại sao phải bảo mật API?
 • Bài 37: Cách thức hoạt động của JWT token
 • Bài 38: Thiết lập các dependencies cho JWT token
 • Bài 39: Code authentication với thông tin trong Mysql
 • Bài 40: Code các phương thức JWT token ( generate token, validate token, …)
 • Bài 41: Code cấu hình Spring Security để authenticate JWT token
 • Bài 42: Code chức năng login Restful API
 • Bài 43: Test authentication sử dụng Postman và SPA Web App

Phần 7: Quản lý phiên bản RESTFul API versioning

 • Bài 44: Code để quản lý versioning trong RESTful API

Phần 8: Tạo tài liệu cho RESTful API

 • Bài 45: Cấu hình swagger2 để gennerate RESTful API

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lê Quang Đạt

giảng viên Lê Quang Đạt

Đánh giá của học viên tại RESTFUL API designing với Spring Boot

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học RESTFUL API designing với Spring Boot – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button