44.211.117.197
Lập Trình - CNTT

Khóa học PHP 3 Level – Miễn phí

khoá học PHP 3 Level

Khóa học PHP 3 Level – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Tìm hiểu về ngôn ngữ SQL, giúp ta tạo ra những phần xử lý với cơ sở dữ liệu cho website.
 • Cách sử dụng ngôn ngữ PHP thao tác với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Tìm hiểu sự kết hợp của AJAX và PHP trong việc xây dựng ứng dụng web.

Nội dung của khóa học

Chương 7: Ngôn ngữ SQL

 • Bài 0: Group hỗ trợ học viên
 • Bài 1: Mysql
 • Bài 2.1: Sql – Table – 01
 • Bài 2.2: Sql – Table – 02
 • Bài 2.3: Sql – Table – 03
 • Bài 2.4: Sql – Table – 04
 • Bài 2.5: Sql – Table – 05
 • Bài 2.6: Sql – Table – 06
 • Bài 3.1: Sql – Mylty – 01
 • Bài 3.2: Sql – Mylty – 02
 • Bài 3.3: Sql – Mylty – 03
 • Bài 3.4: Sql – Mylty – 04
 • Bài 3.5: Sql – Mylty – 05
 • Bài 3.6: Sql – Mylty – 06
 • Bài 3.7: Sql – Mylty – 07
 • Bài 3.8: Sql – Mylty – 08
 • Bài 4.1: Doing – Database – 01
 • Bài 4.2: Doing – Database – 02
 • Bài 4.3: Doing – Database – 03
 • Bài 4.4: Doing – Database – 04
 • Bài 5: Iud

Chương 8: PHP & MySQL

 • Bài 6.1: Connect – 01
 • Bài 6.2: Connect – 02
 • Bài 7.1: Iud – 01
 • Bài 7.2: Iud – 02
 • Bài 7.3: Iud – 02
 • Bài 7.4: Iud – 04
 • Bài 8.1: Select – 01
 • Bài 8.2: Select – 02
 • Bài 9: Sql – Injection
 • Bài 10.1: Class – Database – 01
 • Bài 10.2: Class – Database – 02
 • Bài 10.3: Class – Database – 03
 • Bài 10.4: Class – Database – 04
 • Bài 10.5: Class – Database – 05
 • Bài 11.1: Exe01
 • Bài 11.2: Exe02 – 01
 • Bài 11.3: Exe02 – 02
 • Bài 12.1: Exe03 – 01
 • Bài 12.2: Exe03 – 02
 • Bài 12.3: Exe03 – 03
 • Bài 12.4: Exe03 – 04
 • Bài 12.5: Exe03 – 05
 • Bài 12.6: Exe03 – 06
 • Bài 12.7: Exe03 – 07
 • Bài 12.8: Exe03 – 08
 • Bài 12.9: Exe03 – 09
 • Bài 13.1: Exe04 – 01
 • Bài 13.2: Exe04 – 02
 • Bài 13.3: Exe04 – 03
 • Bài 13.4: Exe04 – 04
 • Bài 13.5: Exe04 – 05
 • Bài 13.6: Exe04 – 06
 • Bài 13.7: Exe04 – 07
 • Bài 14.1: Pagination – 01
 • Bài 14.2: Pagination – 02
 • Bài 14.3: Pagination – 03

Chương 9: PHP & AJAX

 • Bài 15.1: Json – 01
 • Bài 15.2: Json – 02
 • Bài 16.1: Ajax – 01
 • Bài 16.2: Ajax – 02
 • Bài 16.3: Ajax – 03
 • Bài 16.4: Ajax – 04
 • Bài 16.5: Ajax – 05
 • Bài 17.1: Exe -01
 • Bài 17.2: Exe -02
 • Bài 17.3: Exe -03
 • Bài 17.4: Exe -04
 • Bài 17.5: Exe -05
 • Bài 18.1: Ajax – Form – 01
 • Bài 18.2: Ajax – Form – 02
 • Bài 18.3: Ajax – Form – 03
 • Trắc nghiệm cuối khóa học
 • Đánh giá và góp ý cho khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Lưu Trường Hải Lân

giảng viên Lưu Trường Hải Lân

Đánh giá của học viên tại PHP 3 Level

đánh giá học viên tại khoá học PHP 3 Level

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học PHP 3 Level – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button