100.28.132.102
Lập Trình - CNTT

Khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật qua các ví dụ kinh điển, nâng cao, phỏng vấn xin việc – Miễn phí

khoá học cấu trúc dữ liệu và giải thuật qua các ví dụ kinh điển, nâng cao, phỏng vấn xin việc

Khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật qua các ví dụ kinh điển, nâng cao, phỏng vấn xin việc – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm vững Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
 • Vận dụng các tư tưởng các Giải thuật vào bài toán thực tế
 • Nắm rõ việc tối ưu và độ phức tạp của các thuật toán, giải thuật
 • Kinh nghiệm phỏng vấn với các câu hỏi liên quan đến Giải Thuật và Thuật toán

Nội dung của khóa học

Chương 1: Làm thế nào để trở thành một Lập trình chuyên nghiệp

 • Bài 1: Giới thiệu môn học
 • Bài 2: Chia sẻ kinh nghiệm học lập trình & Học nhanh, nhớ lâu – P1
 • Bài 2: Chia sẻ kinh nghiệm học lập trình & Học nhanh, nhớ lâu – P2
 • Bài 2: Chia sẻ kinh nghiệm học lập trình & Học nhanh, nhớ lâu – P3
 • Bài 3: Một số quan niệm Không đúng về lập trình 22 phút
 • Bài 4: Thuật toán
 • Bài 5: Các phương pháp biểu diễn thuật toán – P1
 • Bài 5: Các phương pháp biểu diễn thuật toán – P2
 • Bài 5: Các phương pháp biểu diễn thuật toán – P3
 • Bài 5: Các phương pháp biểu diễn thuật toán – Bài tập tự luyện
 • Bài 6: Độ phức tạp của thuật toán + Bài tập tự luyện (7 bài)
 • Bài New: Mối liên hệ giữa CTDL và GT
 • Bài 7: Chuyển đổi dữ liệu bài toán sang dữ liệu chương trình & Nguyên tắc đặt biến, tổ chức dữ liệu – p1
 • Bài 8: Chuyển đổi dữ liệu bài toán sang dữ liệu chương trình & Nguyên tắc đặt biến, tổ chức dữ liệu – p2
 • Bài 9: Phân chia bài toán lớn thành các bài toán nhỏ
 • Bài 10: Kỹ thuật gỡ rối – Debug chương trình 30 phút

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ C++

 • 6 giờ 51 phút Link tải Visual studio 2015
 • Bài 11: Cài đặt phần mềm
 • Bài 12: Tạo chương trình “HellloWorld” C++ đầu tiên 28 phút
 • Bài 13: Một số ví dụ C++ đầu tiên
 • Bài 14: Ôn tập các lệnh điều kiện qua các bài tập – Nhắc lại kiến thức
 • Bài 14: Ôn tập các lệnh điều kiện qua các bài tập – Bài tập 1
 • Bài 14: Ôn tập các lệnh điều kiện qua các bài tập – Bài tập 2
 • Bài 14: Ôn tập các lệnh điều kiện qua các bài tập – Bài tập 3
 • Bài 14: Ôn tập các lệnh điều kiện qua các bài tập – Bài tập 4
 • Bài 14: Ôn tập các lệnh điều kiện qua các bài tập (switch-case)
 • Bài 14: Ôn tập các lệnh điều kiện qua các bài tập (switch-case) – Bài tập 5
 • Bài 14: Ôn tập các lệnh điều kiện qua các bài tập – 10 bài tập tự luyện (chấm cộng điểm + có giải)
 • Bài 15: Ôn tập Vòng lặp & Bài tập – P1
 • Bài 16: Ôn tập Vòng lặp & Bài tập – p2
 • Bài 16: Ôn tập Vòng lặp & Bài tập – p3
 • Bài 16: Ôn tập Vòng lặp & Bài tập – p4
 • Bài 16: Ôn tập Vòng lặp While – P5
 • Bài 16: Ôn tập Vòng lặp Do-While – P6
 • Bài 16: Ôn tập Vòng lặp While – Bài tập – P7
 • Bài 16: Ôn tập Vòng lặp While – Do While – Bài -tập – P8
 • Bài 16: Ôn tập Vòng lặp lồng nhau – P9
 • Bài 16: Ôn tập Vòng lặp Bài tập vẽ hình sử dụng vòng lặp lồng nhau – P10
 • Bài 16: Ôn tập Vòng lặp Bài tập vẽ hình sử dụng vòng lặp lồng nhau – P11
 • Bài 17: Ôn tập Hàm & Bài tập – p1
 • Bài 18: Ôn tập Hàm & Bài tập – p2
 • Bài 19: Ôn tập Hàm & Bài tập – p3
 • Bài 20: Ôn tập Hàm & Bài tập – p4
 • Bài 21: Ôn tập Hàm & Bài tập – p5
 • Bài 21-6: Ôn tập Hàm & Bài tập – p6
 • Bài 21-7: Ôn tập Hàm & Bài tập – p7
 • Bài 21-8: Ôn tập Hàm & Bài tập – p8
 • Bài 21-9: Ôn tập Hàm & Bài tập – p9
 • Bài 21-10: Ôn tập Hàm & Bài tập – p10
 • Bài 21-11: Ôn tập Hàm & Vòng lặp – Bài tập tự luyện

CHƯƠNG 3: CON TRỎ VÀ MẢNG

 • Bài 22.1: Con trỏ – Cốt lõi về con trỏ
 • Bài 22.2: Con trỏ – Khái niệm Con trỏ
 • Bài 22.3: Con trỏ – Các biến Con trỏ
 • Bài 22.4: Con trỏ – Con trỏ trỏ đến con trỏ
 • Bài 22.5: Con trỏ – ĐỪNG NHẦM LẪN
 • Bài 22.6: Con trỏ – Bài tập con trỏ
 • Bài 22.7: Con trỏ – Bài tập con trỏ – tt
 • Bài 23: Con trỏ – Biến Tham chiếu
 • Bài 24: Con trỏ – Phép toán số học trên con trỏ
 • Bài 25: Con trỏ – Phép toán số học trên con trỏ – p2
 • Bài 26: Con trỏ – Cấp phát bộ nhớ động trong C – p1
 • Bài 26: Con trỏ – Cấp phát bộ nhớ động trong C – p2
 • Bài 26: Con trỏ – Cấp phát bộ nhớ động trong C++
 • Bài 26: Con trỏ – Các loại con trỏ đặc biệt
 • Bài 27: Mảng một chiều – Giới thiệu – tính chất – cú pháp
 • Bài 27.1: Mảng một chiều – Ví dụ minh họa
 • (Bổ sung thêm) – MẢNG – CHỈ CODE – KO THU ÂM
 • (Bổ sung thêm) – Mảng – Chiến lược Min – Max
 • (Bổ sung thêm) – Mảng – xử lý với mọi và tồn tại – Chỉ code
 • Bài 28: Mảng 2 chiều – Khai báo
 • Bài 29: Mảng 2 chiều – Truy xuất – Gán
 • Bài 30: Mảng 2 chiều – truyền mảng cho hàm
 • Bài 31: Mảng 2 chiều – Nhập dữ liệu cho mảng
 • Bài 32: Mảng 2 chiều – Xuất và Tìm kiếm phần tử
 • 32.1: Mảng 2 chiều – Kiểm tra nguyên tố 7 phút
 • 32.2: Mảng 2 chiều – Kiểm tra nguyên tố – Cách
 • 32.3: Mảng 2 chiều – Kiểm tra nguyên tố – Cách
 • 32.4: Mảng 2 chiều – Tính tổng – p1
 • 32.5 Mảng 2 chiều – Tính tổng – p2
 • 32.6 – Mảng 2 chiều – End

CHƯƠNG 4: ÔN TẬP VỀ LỚP &, HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++

 • 42 phút Bài 33: Lập trình Hướng Đối Tượng phần 1
 • Bài 34: Lập trình Hướng Đối Tượng – Phần 2
 • Bài 35: Lập trình HĐT – Phần 3
 • Bài 36: Lập trình HĐT – Phần 4 – Coming soon

CHƯƠNG 5: CÁC THUẬT TOÁN SẮP XẾP

 • 4 giờ 27 phút Bài 37: Giới thiệu các thuật toán sắp xếp
 • Bài 38: Demo thuật toán sắp xếp InterchangeSort
 • Bài 39: Cài đặt thuật toán InterchangeSort – phần 1
 • Bài 39: Cài đặt thuật toán InterchangeSort – phần 2
 • Bài 39: Chạy tay để hiểu rõ thuật toán InterchangeSort
 • Bài 40: Phân tích độ phức tạp thuật toán InterchangeSort
 • Bài 41: Bài tập tự luyện – Thuật toán InterchangeSort
 • Bài 42: Demo thuật toán sắp xếp Selection Sort (Chọn trực tiếp) – P1
 • Bài 42: Demo thuật toán sắp xếp Selection Sort (Chọn trực tiếp) – P2
 • Bài 43: Thuật toán sắp xếp Selection Sort (Chọn trực tiếp) – P3
 • Bài 44: Thuật toán sắp xếp Selection Sort (Chọn trực tiếp) – P4
 • Bài 45: Thuật toán sắp xếp Bubble Sort (Sắp xếp nổi bọt) – P1
 • Bài 46: Thuật toán sắp xếp Bubble Sort (Sắp xếp nổi bọt) – P2
 • Bài 47: Bài bổ sung NEW: Thuật toán Chèn trực tiếp – Insertion sort – P1
 • Bài 48: Bài bổ sung NEW: Thuật toán Chèn trực tiếp – Insertion sort – P2
 • Bài 49: Bài bổ sung NEW: Thuật toán Chèn trực tiếp – Insertion sort – P3
 • Bài bổ sung NEW: Thuật toán Shell sort – P1
 • Bài bổ sung NEW: Thuật toán Shell sort – P2
 • Bài bổ sung NEW: Thuật toán Shell sort – P3
 • Bài 50: Khái niệm cấu trúc cây (Tree) căn bản – Phần 1
 • Bài 51: Khái niệm cấu trúc Cây (Tree) căn bản – phần 2
 • Bài 52: Khái niệm Cây Nhị Phân căn bản
 • Bài 53.1 : Thuật toán HeapSort – Phần 1
 • Bài 53.2 : Thuật toán HeapSort – Phần 2

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: LÊ QUANG SONG

giảng viên LÊ QUANG SONG

 • Sáng lập viên hệ thống MyClass.vn
 • Sáng lập viên hệ thống ItClass.vn
 • Anh Song đã tốt nghiệp Thạc Sỹ ngành Khoa Học Máy Tính tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên. Anh luôn tâm huyết xây dựng một hệ thống giảng dạy trực tuyến nhằm tạo ra các khóa học tốt nhất, chi phí thấp nhất để hỗ trợ cho cộng đồng, cho các bạn trẻ khắp cả nước.

MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT   

 • Giải 3 Nhân Tài Đất Việt năm 2007 với sản phẩm : Framework hỗ trợ phát triển 3D Game trên pocket PC.
 • Giải thưởng “Ý tưởng sáng tạo Gameas” của VinaGame năm 2007.
 • Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2007.
 • Giải thưởng“Eureka” cấp thành phố năm 2007.
 • Giải thưởng “Sáng tạo Khoa Học Kỹ Thuật Thành phố năm 2008”.
 • Bằng Khen Chủ Tịch Thành phố của cuộc thi “Sáng tạo Khoa Học Kỹ Thuật Thành Phố năm 2010”.

Đánh giá của học viên tại cấu trúc dữ liệu và giải thuật qua các ví dụ kinh điển, nâng cao, phỏng vấn xin việc

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học cấu trúc dữ liệu và giải thuật qua các ví dụ kinh điển, nâng cao, phỏng vấn xin việc – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button