100.28.132.102
Marketing

[Chia sẻ] Khóa học Launching Now Project – Miễn phí

khoá học Launching Now Project

[Chia sẻ] Khóa học Launching Now Project – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Kiến thức nền tảng về Launching Now Project
 • Gia tăng lợi nhuận

Nội dung của khóa học

 • Ngày 17. Tăng lợi nhuận Biểu mẫu langding page
 • Hướng dẫn sử dụng quà
 • Hướng dẫn Thrive architect
 • Kiến thức nền tảng
 • Ngày 1-2. Cấu trúc sản phẩm
 • Ngày 4-13. Hệ thống đầu phễu
 • Ngày 14-15. Quảng cáo thử nghiệm
 • Ngày 16. Follow – up
 • Ngày 17. Tăng lợi nhuận

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Hoàng Bá Tầu

giảng viên hoàng bá tầu

Đánh giá của học viên tại Launching Now Project

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học Launching Now Project – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button