3.238.174.191
Ngoại NgữTOEIC

Khóa học Bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading – Unica – Miễn phí

khoá học Bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading - Unica

Khóa học Bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading – Unica – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm rõ cách làm các dạng bài đọc hiểu trong TOEIC
 • Có thêm lượng từ vựng, ngữ pháp nhất định
 • Biết các mẹo/ tips để làm bài thi đạt điểm cao
 • Có thể đạt 750+ Reading TOEIC một cách dễ dàng
 • Nắm được các cấu trúc ngữ pháp trọng tâm
 • Nắm được các mẹo đọc hiểu đơn giản

Nội dung của khóa học

Phần 1: Giới thiệu

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học

Phần 2: Nội dung khóa học

 • Bài 2: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 1)
 • Bài 3: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 2)
 • Bài 4: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 3)
 • Bài 5: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 4)
 • Bài 6: Phân loại động từ (Phần 1)
 • Bài 7: Phân loại động từ (Phần 2)
 • Bài 8: Phân loại động từ (Phần 3)
 • Bài 9: Phân loại động từ (Phần 4 + 5)
 • Bài 10: Phân loại động từ (Phần 6)
 • Bài 11: Thì của động từ (Phần 1)
 • Bài 12: Thì của động từ (Phần 2)
 • Bài 13: Thể chủ động, Thể bị động (Phần 1)
 • Bài 14: Thể chủ động, Thể bị động (Phần 2)
 • Bài 15: Thể chủ động, Thể bị động (Phần 3)
 • Bài 16: Thức giả định (Phần 1)
 • Bài 17: Thức giả định (Phần 2)
 • Bài 18: Động từ nguyên thể (Phần 1)
 • Bài 19: Động từ nguyên thể (Phần 2)
 • Bài 20: Động từ nguyên thể (Phần 3)
 • Bài 21: Danh động từ (Phần 1)
 • Bài 22: Danh động từ (Phần 2)
 • Bài 23: Danh động từ (Phần 3)
 • Bài 24: Động tính từ (Phần 1)
 • Bài 25: Động tính từ (Phần 2)
 • Bài 26: Cấu trúc so sánh (Phần 1)
 • Bài 27: Cấu trúc so sánh (Phần 2)
 • Bài 28: Cấu trúc so sánh (Phần 3)
 • Bài 29: Cấu trúc song song và đảo ngữ (Phần 1)
 • Bài 30: Cấu trúc song song và đảo ngữ (Phần 2)
 • Bài 31: Danh từ (Phần 1)
 • Bài 32: Danh từ (Phần 2)
 • Bài 33: Danh từ (Phần 3)
 • Bài 34: Đại từ (Phần 1)
 • Bài 35: Đại từ (Phần 2)
 • Bài 36: Đại từ (Phần 3)
 • Bài 37: Tính từ (Phần 1)
 • Bài 38: Tính từ (Phần 2)
 • Bài 39: Tính từ (Phần 3)
 • Bài 40: Trạng từ (Phần 1)
 • Bài 41: Trạng từ (Phần 2)
 • Bài 42: Trạng từ (Phần 3)
 • Bài 43: Trạng từ (Phần 4)
 • Bài 44: Giới từ (Phần 1)
 • Bài 45: Giới từ (Phần 2)
 • Bài 46: Giới từ (Phần 3)
 • Bài 47: Giới từ (Phần 4)
 • Bài 48: Giới từ (Phần 5)
 • Bài 49: Liên từ kết hợp và liên từ tương quan
 • Bài 50: Mệnh đề danh ngữ (Phần 1)
 • Bài 51: Mệnh đề danh ngữ (Phần 2)
 • Bài 52: Mệnh đề trạng ngữ (Phần 1)
 • Bài 53: Mệnh đề trạng ngữ (Phần 2)
 • Bài 54: Mệnh đề quan hệ (Phần 1)
 • Bài 55: Mệnh đề quan hệ (Phần 2)
 • Bài 56: Mệnh đề quan hệ (Phần 3)
 • Bài 57: Mệnh đề quan hệ (Phần 4)
 • Bài 58: Câu hỏi về chủ đề (Phần 1)
 • Bài 59: Câu hỏi về chủ đề (Phần 2)
 • Bài 60: Câu hỏi liên quan đến danh từ riêng (Phần 1)
 • Bài 61: Câu hỏi liên quan đến danh từ riêng (Phần 2)
 • Bài 62: Câu hỏi về yêu cầu (Phần 1)
 • Bài 63: Câu hỏi về yêu cầu (Phần 2)
 • Bài 64: Câu hỏi lý do (Phần 1)
 • Bài 65: Câu hỏi lý do (Phần 2)
 • Bài 66: Câu hỏi lý do (Phần 3)
 • Bài 67: Câu hỏi NOT (Phần 1)
 • Bài 68: Câu hỏi NOT (Phần 2)
 • Bài 69: Câu hỏi NOT (Phần 3)
 • Bài 70: Câu hỏi suy luận (Phần 1)
 • Bài 71: Câu hỏi suy luận (Phần 2)
 • Bài 72: Câu hỏi suy luận (Phần 3)
 • Bài 73: Câu hỏi từ đồng nghĩa (Phần 1)
 • Bài 74: Câu hỏi từ đồng nghĩa (Phần 2)
 • Bài 75: Câu hỏi từ đồng nghĩa (Phần 3)
 • Bài 76: Thư /Thư điện tử (Phần 1)
 • Bài 77: Thư /Thư điện tử (Phần 2)
 • Bài 78: Quảng cáo (Phần 1)
 • Bài 79: Quảng cáo (Phần 2)
 • Bài 80: Quảng cáo (Phần 3)
 • Bài 81: Thông báo (Phần 1)
 • Bài 82: Thông báo (Phần 2)
 • Bài 83: Thư báo (phần 1)
 • Bài 84: Thư báo (phần 2)
 • Bài 85: Thông tin hướng dẫn0
 • Bài 86: Mẫu và các dạng khác (Phần 1)
 • Bài 87: Mẫu và các dạng khác (Phần 2)

Phần 3: Tổng kết khóa học

 • Bài 88: Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyệt Ca

giảng viên nguyệt ca

Đánh giá của học viên tại Bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading – Unica

đánh giá học viên tại khoá học Bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading - Unica

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading – Unica – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button