100.28.132.102
Lập Trình - CNTT

Khóa học lập trình Back – End PHP MySQL JQuery nâng cao – Miễn phí

khoá học lập trình Back - End PHP MySQL JQuery nâng cao

Khóa học lập trình Back – End PHP MySQL JQuery nâng cao – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Tính năng gửi mail bằng server của gmail
 • Hướng dẫn phần backend cho chức năng đặt bàn và tự động thông báo qua mail
 • Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp truyền thống
 • Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp Single Web App bằng jQuery
 • Thêm mới tin và tích hợp giao diện ckeditor
 • Tạo cơ sở dữ liệu và viết trigger cho mysql
 • Ghép Frontend và Backend:Setup phần frontend trước khi đẩy dữ liệu ra và phun dữ liệu vào trong giao diện frontend đã cắt HTML-CSS

Nội dung của khóa học

Phần 001 – Tính năng gửi mail bằng server của gmail

 • Lập trình phần gửi Mail
 • Cài đặt gửi mail bằng server của gmail
 • Hoàn thiện tính năng gửi mail qua server của gmail (không dính spam)
 • Phần 002 – Hướng dẫn phần backend cho chức năng đặt bàn và tự động thông báo qua mail

Thiết kế backend cho phần đặt bàn của nhà hàng

 • Lưu dữ liệu cho thông tin đặt bàn
 • Tạo view cho phần nhập thông tin đặt bàn
 • Thêm dữ liệu và xử lý kiểu dữ liệu ngày tháng
 • Xử lý phần gửi mail khi có khách đặt bàn
 • Đưa dữ liệu lên server và chạy thật

Phần 003 – Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp truyền thống

 • Giới thiệu kiến thức cần học trong phần backend tin tức
 • Xử lý view phần danh mục
 • Chức năng thêm danh mục
 • View sửa và xóa danh mục
 • Load danh sách danh mục tin
 • Sửa dữ liệu bằng phương pháp cổ điển
 • Hoàn thiện chức năng cho danh mục tin bằng phương pháp PHP

Phần 004 – Lập trình chức năng quản lý danh mục tin tức theo phương pháp Single Web App

 • Làm Backend theo kiểu single page wepapp sử dụng jquery
 • Dùng jquery gửi dữ liệu về PHP (09:26)
 • Hoàn thiện chức năng thêm mới bằng jquery
 • Xóa dữ liệu bằng jquery
 • Phương pháp giao tiếp dữ liệu giữa jquery và php
 • Hoàn thiện single page webapp đầu tiên với jquery
 • Sử dụng Jquery thao túng nội dung của website theo chức năng
 • Sử dụng Jquery thao tác với Backend
 • Hoàn thiện chức năng thêm sửa xóa bằng jquery

Phần 005 – Giới thiệu backend cho kiểu website tin tức

 • Giới thiệu phần backend dành cho website tin tức
 • Tạo cơ sở dữ liệu và viết trigger cho mysql

Phần 006 – Thêm mới tin và tích hợp giao diện ckeditor

 • Tạo form thêm mới tin tức
 • Tích hợp ckeditor và ckfinder vào giao diện
 • Load danh mục từ bảng danh mục
 • Thêm mới tin
 • Thêm và sửa cơ sở dữ liệu thế nào

Phần 007 – Danh sách tin

 • Giao diện cho phần danh sách tin trong 3 phút với bootstrap 4
 • Giao diện cho phần danh sách tin trong 3 phút với bootstrap 4 (1)
 • Load danh sách tin
 • Load danh sách tin (1)
 • Hoàn thiện 2 chức năng cơ bản của tin
 • Hoàn thiện 2 chức năng cơ bản của tin (1)

Phần 008 – Sửa và xóa tin

 • Viết model cho chức năng sửa tin
 • Load dữ liệu vào view sửa tin
 • Cách sử dụng query builder lấy dữ liệu trong php mà không cần viết câu lệnh mysql (12:41)
 • Hoàn thiện chức năng sửa tin
 • Xóa tin
 • Xóa tin (1)

Phần 009 – Tóm tắt kiến thức và gợi ý bài tập

 • Đóng gói backend
 • Tổng kết phần backend cho tin tức
 • Bài tập thực hành củng cố kiến thức

Phần 010 – Ghép Frontend và Backend

 • Setup phần frontend trước khi đẩy dữ liệu ra
 • Phun dữ liệu vào trong giao diện frontend đã cắt HTML-CSS

Phần 011 – Logic của phân trang

 • Phân trang thế nào
 • Viết hàm load dữ liệu theo trang
 • Phương pháp xử lý tham số truyền qua url
 • Viết hàm next và previous

Phần 012 – Trang tin chi tiết và danh mục tin

 • Đổ dữ liệu ra trang tin chi tiết
 • Tạo dữ liệu cho khối danh mục
 • Sử dụng lại code để làm trang danh mục

Phần 013 – Tự tạo các khối nhúng

 • Viết các khối chức năng cho web
 • Vẽ giao diện khối nhúng
 • Hoàn thiện khối nhúng ‘tin liên quan ‘

Phần 014 – Chức năng đăng nhập đăng ký cho phần backend

 • Giới thiệu chức năng đăng nhập và làm quen với session
 • Bốn hàm cơ bản trong thao tác với session
 • Hoàn thiện chức năng đăng nhập

Phần 015 – Trang thực đơn nhà hàng

 • Hướng dẫn xử lý backend cho phần thực đơn

Phần 016 – Quản lý dữ liệu tĩnh bằng json

 • Tổ chức dữ liệu cho phần header dưới dạng json
 • Thêm mới dữ liệu header bằng json
 • Tạo view sửa json header
 • Xử lý dữ liệu json
 • Mã hóa json và lưu và mysql
 • Hoàn thiện chức năng quản lý dữ liệu Header

Phần 017 – Hoàn thiện menu và footer

 • Backend cho phần menu của header
 • Hoàn thiện footer

Phần 018 – Giới thiệu phần xử lý ảnh với PHP

 • Giới thiệu phương pháp crop, resize ảnh bằng php
 • Cài đặt cơ bản để bắt đầu code

Phần 019 – Upload ảnh sử dụng phím tắt

 • Upload file cách 1
 • Upload ảnh cách 2 sử dụng phím tắt

Phần 020 – Cách Crop, Resize và đặt logo vào ảnh với PHP

 • Resize ảnh để giảm dung lượng bằng PHP
 • Cách xử lý ảnh 2 bước resize xong rồi crop ảnh
 • Đặt logo vào các ảnh đã upload

Phần 021 – Giới thiệu cách viết hàm thêm sửa xóa nội dung bằng phím tắt

 • Thêm sửa xóa nội dung bằng phím tắt
 • Setup dữ liệu và project cơ bản trước khi code

Phần 022 – Các phím tắt trong controller và model

 • Phím tắt dành cho controller
 • Phím tắt dành cho model

Phần 023 – Insert, delete, update

 • Sử dụng hàm Insert có sẵn trong phím tắt
 • Sử dụng hàm Update có sẵn trong phím tắt
 • Sử dụng hàm Delete có sẵn trong phím tắt

PHần 024 – Phân trang bằng phím tắt

 • Phân trang sử dụng phím tắt – Xử lý dữ liệu
 • Đẩy dữ liệu ra view
 • Phân trang với hỗ trợ của phím tắt
 • Hoàn thiện phần phân trang bằng phím tắt

PHần 025 – Xuất dữ liệu ra excel

 • Phương pháp xuất dữ liệu ra excel – Phần cài đặt cơ bản
 • Xuất dữ liệu dạng bảng
 • Viết lệnh xuất dữ liệu ra excel

Phần 026 – Xử lý menu đa cấp

 • Cách xử lý menu đa cấp
 • Học hàm đệ qui qua ví dụ
 • Tạo dữ liệu và viết controller thêm dữ liệu menu
 • Viết hàm xử lý menu đa cấp
 • Cách CSS menu đa cấp

Phần 027 – Xử lý đường dẫn thân thiện – demo trang tinhte.vn

 • Tạo đường dẫn thân thiện với SEO
 • Viết controller xử lý dữ liệu
 • Tạo đường dẫn thân thiện
 • Tuỳ biến đường dẫn thân thiện demo theo tinhte.vn

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

gianng vien Nguyễn Đức Việt

Đánh giá của học viên tại lập trình Back – End PHP MySQL JQuery nâng cao

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khoá học lập trình Back – End PHP MySQL JQuery nâng cao – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button