44.211.117.197
Ngoại NgữTOEIC

Khóa học Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+ – Unica – Miễn phí

khoá học Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+ - Unica

Khóa học Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+ – Unica – Miễn phí

Ưu điểm của khóa học

 • Nắm rõ cách làm các dạng bài nghe trong TOEIC
 • Có thêm lượng từ vựng thường gặp trong bài thi TOEIC
 • Biết các mẹo để làm bài đạt điểm cao
 • Có thể đạt 750+ Listening TOEIC một cách dễ dàng
 • Cải thiện kỹ năng nghe đỉnh cao
 • Trình độ tiếng Anh vượt bậc

Nội dung của khóa học

Phần 1: Tổng quan

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học

Phần 2: Nội dung khóa học

 • Bài 2: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 1
 • Bài 3: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 1)
 • Bài 4: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 2)
 • Bài 5: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 3)
 • Bài 6: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 4)
 • Bài 7: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 5)
 • Bài 8: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 6)
 • Bài 9: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 7)
 • Bài 10: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 8)
 • Bài 11: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 9)
 • Bài 12: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 10)
 • Bài 13: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 11)
 • Bài 14: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 12)
 • Bài 15: Bức ảnh xuất hiện một người (Phần 13)
 • Bài 16: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 1)
 • Bài 17: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 2)
 • Bài 18: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 3)
 • Bài 19: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 4)
 • Bài 20: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 5)
 • Bài 21: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 6)
 • Bài 22: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 7)
 • Bài 23: Bức ảnh xuất hiện hai người trở lên (Phần 8)
 • Bài 24: Bức ảnh đồ vật phong cảnh (Phần 1)
 • Bài 25: Bức ảnh đồ vật phong cảnh (Phần 2)
 • Bài 26: Bức ảnh đồ vật phong cảnh (Phần 3)
 • Bài 27: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 2 (Phần 1)
 • Bài 28: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 2 (Phần 2)
 • Bài 29: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 2 (Phần 3)
 • Bài 30: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 1)
 • Bài 31: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 2)
 • Bài 32: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 3)
 • Bài 33: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 4)
 • Bài 34: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 5)
 • Bài 35: Câu hỏi có từ nghi vấn (Phần 6)
 • Bài 36: Câu hỏi thông thường (Phần 1)
 • Bài 37: Câu hỏi thông thường (Phần 2)
 • Bài 38: Câu hỏi thông thường (Phần 3)
 • Bài 39: Câu hỏi thông thường (Phần 4)
 • Bài 40: Câu hỏi thông thường (Phần 5)
 • Bài 41: Câu hỏi thông thường (Phần 6)
 • Bài 42: Câu hỏi thông thường (Phần 7)
 • Bài 43: Câu hỏi thông thường (Phần 8)
 • Bài 44: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 1)
 • Bài 45: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 2)
 • Bài 46: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 3)
 • Bài 47: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 4)
 • Bài 48: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 3 (Phần 5)
 • Bài 49: Chiến lược cho các dạng câu hỏi (Phần 1)
 • Bài 50: Chiến lược cho các dạng câu hỏi (Phần 2)
 • Bài 51: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 1)
 • Bài 52: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 2)
 • Bài 53: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 3)
 • Bài 54: Các câu hỏi về nội dung chi tiết (Phần 4)
 • Bài 55: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 1)
 • Bài 56: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 2)
 • Bài 57: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 3)
 • Bài 58: Các tình huống hội thoại hàng ngày (Phần 4)
 • Bài 59: Chiến lược đạt điểm cao trong Part 4
 • Bài 60: Chiến thuật các dạng câu hỏi
 • Bài 61: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 1)
 • Bài 62: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 2)
 • Bài 63: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 3)
 • Bài 64: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 4)
 • Bài 65: Những đề hỏi chi tiết nội dung (Phần 5)
 • Bài 66: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 1)
 • Bài 67: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 2)
 • Bài 68: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 3)
 • Bài 69: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 4)
 • Bài 70: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 5)
 • Bài 71: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 6)
 • Bài 72: Chiến thuật các dạng đoạn văn (Phần 7)

Phần 3: Tổng kết khóa học

 • Bài 73: Tổng kết khóa học

Giới thiệu giảng viên

Giảng viên: Nguyệt Ca

giảng viên nguyệt ca

Đánh giá của học viên tại Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+ – Unica

đánh giá học viên tại khoá học Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+ - Unica

Mời bạn cùng Khóa Học Free download/ xem/ tải Khóa học Dễ dàng đạt TOEIC Listening 750+ – Unica – Miễn phí – Link Google Drive

Related Articles

Back to top button